ВМІСТ VEGF, ЦОГ-2 ТА ПГЕ-2 ЗАЛЕЖНО ВІД ОБ’ЄКТИВНОЇ ВІДПОВІДІ НА ПРОМЕНЕВУ ТЕРАПІЮ В ПОЄДНАННІ З ІНГІБІТОРОМ ЦОГ-2 У ХВОРИХ НА НЕДРІБНОКЛІТИННИЙ РАК ЛЕГЕНІ
ARTICLE PDF

Ключові слова

променева терапія, інгібітор ЦОГ-2 — ранселекс, фактор росту ендотелію судин, ангіогенез, циклооксигеназа-2, простагландин Е-2, недрібноклітинний рак легені.

Як цитувати

Мітряєва, Н., Білозор, Н., Старенький, В., & Гребіник, Л. (2020). ВМІСТ VEGF, ЦОГ-2 ТА ПГЕ-2 ЗАЛЕЖНО ВІД ОБ’ЄКТИВНОЇ ВІДПОВІДІ НА ПРОМЕНЕВУ ТЕРАПІЮ В ПОЄДНАННІ З ІНГІБІТОРОМ ЦОГ-2 У ХВОРИХ НА НЕДРІБНОКЛІТИННИЙ РАК ЛЕГЕНІ. Український радіологічний та онкологічний журнал, 28(1), 5-12. https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2020.5-12

Анотація

Мета роботи. Оцінити рівні ЦОГ-2, ПГЕ-2, VEGF у зіставленні з ефективністю променевої терапії без ін- гібітора ЦОГ-2 або з ним.

Матеріали та методи. У дослідження увійшли 38 хворих на недрібноклітинний рак легені (НДРЛ) віком від 32 до 80 років (медіана — 66 років), превалювала ІІІ стадія процесу (50 %), гістологічно переважав плоскоклітинний рак (74 %). Для оцінки результатів дослідження пацієнти були поділені на 2 підгрупи: 1 підгрупа — 20 хворих, які отримали ПТ у поєднанні з інгібітором ЦОГ-2 — ранселексом, 2 підгрупа — 18 хворих, які отримали лише ПТ. Променеву терапію проводили на лінійному прискорювачі Clinac 600C. Протягом променевого лікування пацієнти отримували інгібітор ЦОГ-2 — ранселекс (100 мг на добу). Для визначення вмісту факторів ангіогенезу VEGF, ЦОГ та ПГЕ-2 забір крові у пацієнтів проводили до початку опромінення та після курсу лікування. Рівень показників визначали у сироватці крові хворих методом ІФА з використанням стандартних наборів реактивів ЗАТ «Вектор-Бест» (Росія), комерційних наборів реакти- вів фірми «Invitrogen COX-2 ELISA Kit» (Great Britain) та «Prostaglandin T2 ELISA Kit» (Німеччина).

Результати. Виявлено підвищений рівень VEGF, ЦОГ-2, ПГЕ-2 у сироватці крові хворих на НДРЛ до лі- кування, що вказує на активність процесів неоангіогенезу в пухлині. Встановлено, що у хворих на НДРЛ після променевого лікування з інгібітором ЦОГ-2 ранселексом спостерігається зниження рівня VEGF у 1,9 разу на фоні зниження вмісту ЦОГ-2 у 2,4 разу та ПГЕ-2 у 1,7 разу, тоді як при ПТ без ранселексу VEGF знижується у 1,4 разу, а рівні ЦОГ-2 та ПГЕ-2 не змінюються, що свідчить про гальмування інгібітором ЦОГ-2 ангіогенезу. Визначено взаємозв’язок між концентрацією проангіогенного фактора VEGF і рівнями ЦОГ-2, ПГЕ-2 та об’єктивною відповіддю, за якою оцінювали безпосередній ефект променевої терапії. У випадку регресії пухлини спостерігається вірогідне зниження рівня VEGF, більш значне при ПТ з рансе- лексом, що свідчить про ефективність ПТ, при прогресії — спостерігали стабільно високий рівень VEGF, що є несприятливою ознакою та пов’язано, можливо, з резистентністю пухлини до проведеної терапії і по- дальшим несприятливим перебігом хвороби.

Висновки. Визначено взаємозв’язок між концентрацією проангіогенних факторів — VEGF, ЦОГ-2 та

ПГЕ-2 й об’єктивною відповіддю, за якою оцінювали безпосередній ефект променевої терапії (регресія, стабілізація, прогресія). Показано, що більш виражене зниження вмісту VEGF спостерігається після ПТ з ранселексом у порівнянні з ПТ без ранселексу, що свідчить про гальмування інгібітором ЦОГ-2 ангіоге- незу, і тим самим обумовлює підвищення ефективності променевого лікування.

https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2020.5-12
ARTICLE PDF

Посилання

Рак в Україні, 2016–2017. Захворюваність, смертність, показники діяльності онкологічної служби // Бюл. національного канцер-реєстру України № 19. — Київ, 2018. — 120 с.

Travis W. D. New pathologic classification of lung cancer: relevance for clinical practice and clinical trials / W. D. Travis, E. Brambilla, G. J. Riely // J. Clin. Oncol. — 2013. — Vol. 31, № 8. — P. 992–1001.

State of the art radiation therapy for lung cancer 2012: a glimpse of the future / D. De Ruysscher, J. Belderbos , B. Reymen [et al.] // Clin. Lung Cancer. — 2013. — Vol. 14, № 2. — Р. 89–95.

Harris R. E. Cancer che-moprevention by cyclooxygenase 2 (COX-2) blockade: results of case control studies / R. E. Harris, J. Beebe-Donk, G. A. Alshafie // Subcell Biochem. — 2007. — Vol. 42. — Р. 193–212.

Cyclooxygenase-2 overexpression correlates with vascular endothelial growth factor expression and tumor angiogenesis in gastric cancer / Y. E. Joo, J. S. Rew, Y. H. Seo [et al.] // J. Clin. Gastroenterol. — 2006. — Vol. 37, № 1. — Р. 28–33.

Investigation of radiation-induced transcriptome profile of radioresistant non-small cell lang cancer F 549 cells using RNA-seg / H. J. Yang, N. Kim, K. M. Seong [et al.] // PLoS One. — 2013. — Vol. 8, № 3. — P. 593–619.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.