Ультразвукова характеристика ремоделювання серця під впливом терапевтичної гіпотермії та МСК на моделі інфаркту міокарда
ARTICLE PDF

Ключові слова

експериментальний інфаркт міокарда, ультразвукове дослідження, терапевтична гіпотермія, мезенхімальні стромальні клітини.

Як цитувати

Чиж, М. О., Манченко, А. О., ТрофімоваA. В., & Бєлочкіна, І. В. (2020). Ультразвукова характеристика ремоделювання серця під впливом терапевтичної гіпотермії та МСК на моделі інфаркту міокарда. Український радіологічний та онкологічний журнал, 28(3), 222-240. https://doi.org/10.46879/ukroj.3.2020.222-240

Анотація

Актуальність. Несвоєчасне звернення по медичну допомогу, обмежена кількість кардіохірургічних стаціонарів та не завжди результативна консервативна терапія стимулють пошук нових, більш ефективних методів лікування гострого інфаркту міокарда (ІМ). Останнім часом велику увагу дослідників привертають мезенхімальні стромальні клітини (МСК) завдяки їх перспективності для клінічного застосування. З іншого боку, за результатами багатоцентрових досліджень доведено, що терапевтична гіпотермія (ТГ) має нейроі кардіопротекторну дію і використовується як один із невідкладних методів при наданні первинної медичної допомоги.

Мета роботи. Проведення та аналіз ультразвукового дослідження серця щурів з експериментальним ІМ для визначення характеру ремоделювання серця під впливом поєднаного використання ТГ і введення алогенних МСК.

Матеріали та методи. Дослідження було проведено на 90 безпорідних білих щурах масою 240–270 г. Інфаркт міокарда відтворювали шляхом перев’язки низхідної гілки лівої коронарної артерії на межі верхньої та середньої третини судини. Терапевтичну гіпотермію проводили в холодовій камері протягом 60 хв. Локальна температура шкіри комірцевої зони підтримувалася на рівні + 4 оС, при цьому ректальна і тимпанічна температура знижувалася до + 25 оС. Суспензію алогенних кріоконсервованих МСК плаценти з концентрацією 1,2 × 106 клітин/мл одноразово вводили внутрішньовенно через v. saphena magna. Сонографічне дослідження серця проводили на ультразвуковому ехотомоскопі «Сономед 500» («СПЕКТРОМЕД», Росія) у Ві М-режимі з використанням лінійного датчика 7,5L38 з частотою 7,5 МГц.

Результати та їх обговорення. У контрольній групі з експериментальним ІМ встановлено значне пригнічення функції лівого шлуночка (ЛШ). Це відображалось у зниженні УО та ХО і в підсумку свідчило про зменшення ФВ до 46,04 %, що на 35 % менше відповідного показника норми. На підставі показників ВТС та МЛШ на 7-му та на 30-ту добу після перев’язки лівої коронарної артерії, ремоделювання ЛШ проходило за рахунок ексцентричної перебудови ЛШ. Застосування терапевтичної гіпотермії не змогло в повному обсязі зупинити патофізіологічні процеси, пов’язані з перев’язкою коронарної судини. ФВ достовірно не відрізнялась від контрольної групи і складала 51,08 ± 2,68 %. На 7-му добу експерименту ремоделювання серця в цій групі проходило за моделлю нормальної геометрії, а на 30-ту добу – за ексцентричною моделлю. Незважаючи на об’ємне перенавантаження, яке викликає постінфарктне розширення порожнини ЛШ, у групі з уведенням МСК на 7-му добу відмічали компенсаторне збільшення ударного об’єму в 1,8 разу відносно групи норми і в 2,3 разу відносно контрольної групи. ФВ була на 17 % менше норми, але статистично достовірно вища, ніж відповідний показник групи контролю цього терміну спостереження. Ремоделювання серця після введення алогенних МСК на тлі ІМ на всіх строках спостереження проходило шляхом ексцентричної гіпертрофії ЛШ. У групі після використання терапевтичної гіпотермії та введення МСК на фоні експериментального інфаркту міокарда на 7-му та на 30-ту добу реєстрували найліпші значення ехопоказників анатомічних структур ЛШ, що свідчило про відсутність дилатації та наявність помірної гіпертрофії міокарда. Фракція викиду демонструвала найкращий результат – 58,78 %, а ремоделювання ЛШ було мінімальним і відбувалося за нормальної геометрії серця.

Висновки. Використання ехокардіографії у щурів є досить інформативним методом діагностики, що дає змогу охарактеризувати тип структурно-функціональної перебудови міокарда на фоні інфаркту в ранні та пізні строки спостереження. За даними УЗдослідження, найбільш близькою до показників норми була група тварин із поєднаним використанням терапевтичної гіпотермії і трансплантацією МСК. За показниками маси ЛШ і ВТС у щурів цієї групи на 7-му та на 30-ту добу експерименту ремоделювання ЛШ проходило за нормальної геометрії.

https://doi.org/10.46879/ukroj.3.2020.222-240
ARTICLE PDF

Посилання

URL: https://interfax.com.ua/news/pharmacy/558941.

Torenda NO. Vprovadzhennia metodu stentuvannia koronarnykh arterii v Ukraini. [Introduction of the method of coronary artery stenting in Ukraine]. Bulletin of Social Hygiene and Health Protection Organization of Ukraine. 2016;70(4):12–7. (In Ukraine). DOI: https://doi.org/10.11603/1681-2786.2016.4.7543

URL: https://www.kmu.gov.ua/news/moz-rozpochaloinformacijnu-kampaniyu-pro-svoyechasne-bezoplatnelikuvannya-infarktu

Hulup GYa, Mastitskaya SYu, Zafranskaya MM. Differentsirovochnyie i immunomoduliruyuschie svoystva mezenhimalnyih stvolovyih kletok kak potentsialnyie mehanizmyi polozhitelnogo deystviya pri infarkte miokarda. [Differentiation and immunomodulatory properties of mesenchymal stem cells as potential mechanisms of positive action in myocardial infarction]. Vestnik of Vitebsk state medical university. 2009;8(1):12–23. (In Russian). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/differentsirovochnye-i-immunomoduliruyuschie-svoystva-mezenhimalnyh-stvolovyhkletok-kak-potentsialnye-mehanizmy-polozhitelnogo

Rech TH, Vieira SR. Mild therapeutic hypothermia after cardiac arrest: mechanisms of action and protocol development. Rev. Bras. Ter. Intensiva. 2010;22(2):196–205. (In English). DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S0103-507X2010000200015.

Abdullaev RYa, Nykonov VV. Osobennosty ranneho remodelyrovanyia levoho zheludochka y levoho predserdyia u bolnуkh s ostrуm ynfarktom myokarda. [Features of early remodeling of the left ventricle and left atrium in patients with acute myocardial infarction]. (In Russian). URL: http://www.emergencymed.org.ua

Sposib modeliuvannia infarktu miokarda. [Method for myocardial infarction simulation]. Patent of Ukraine № 65535 Ukraine; declared. 10.05.2011, publ. 12.12.2011, Bulletin. № 23. 2 р. URL: https://uapatents.com/2-65535-sposib-modelyuvannya-infarktumiokarda.

Trofimova AV, Chizh NA, Belochkina IV. et al. Cardiomyocyte ultrastructure of rats with experimental myocardial infarction after therapeutic hypothermia and mesenchymal stromal cell administration. Problems of cryobiology and cryomedicine. 2017;27(4):334–47. (In English). DOI: https://doi.org/10.15407/cryo27.04.334

Svitina HM, Kalmykova OO, Shelest DV. ta in. Klitynna imunna vidpovid u shchuriv z 1,2-dymetylhidrazyn- indukovanym rakom tovstoi kyshky pislia transplantatsii multypotentnykh klityn platsenty. [Cellular immune response in rats with 1,2-dimethylhydrazine-induced colon cancer after transplantation of multipotent placental cells]. Cell and organ transplantology. 2016;4(1):48–54. (In Ukraine). URL: http://transplantology.org/wp-content/uploads/2016/06/KOT_6_tom4_1_block_web_print_04_1_UA_47-54_.pdf

Atkov OYu. y dr. Ultrazvukovoe yssledovanye serdtsa y sosudov. [Ultrasound examination of the heart and blood vessels]. М: Eksmo. 2015;456. (In Russian). URL: https://www.booksmed.com/luchevaya- diagnostika/2842-ultrazvukovoe-issledovanieserdca- i-sosudov-atkov.html

Dushina AG, Lopina EA, Libis RA. Features of chronic heart failure depending on the left ventricular ejection fraction. Russian Journal of Cardiology. 2019;(2):7–11. (In English). DOI: https://doi.org/10.15829/1560-4071-2019-2-7-11

Uskova OV, Sobolev KO, Storozhakov HY. Hypertrofyia levoho zheludochka serdtsa: dyahnostyka, posledstvyia y prohnoz. [Left ventricular hypertrophy: diagnosis, consequences, and prognosis]. Lech. delo. 2012;2:4–8. (In Russian). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/gipertrofiya-levogo-zheludochka-serdtsadiagnostika-posledstviya-i-prognoz

Tsarev AV. Tselevoi temperaturnуi menedzhment v klynycheskoi praktyke yntensyvnoi terapyy krytycheskykh sostoianyi. [Target temperature management in clinical practice of intensive care for critical states]. Emergency medicine. (In Russian). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tselevoy-temperaturnyy-menedzhment-v-klinicheskoy-praktike-intensivnoy-terapii-kriticheskih-sostoyaniy

Tiainen M, Parikka H, Makijarvi M, Takkunen O, Sarna S, Roine R. Arrhythmias and heart rate variability during and after therapeutic hypothermia for cardiac arrest. Critical. Care. Medicine. 2009;37(2):403–9. (In English). DOI: https://doi.org/10.1097/CCM.0b013e31819572c4

Mykhailychenko VYu, Pylypchuk AA, Samaryn SA. Patofyzyolohycheskye aspektу modelyrovanyia ynfarkta myokarda u krуs v еksperymente (dannуe anhyoheneza y ultrazvukovoho yssledovanyia serdtsa). [Pathophysiological aspects of modeling of myocardial infarction in rats in experimentation (the materials of angiogenesis and ultrasound studies of the heart)]. International journal of applied and fundamental research. 2016;11:260–3. (In Russian). URL: https://applied-research.ru/ru/article/view?id=10477

Petrova EB, Statkevych TV, Ponomarenko YN, Mytkovskaia NP. Postynfarktnoe remodelyrovanye levoho zheludochka: nekotorуe patohenetycheskye aspektу. [Postinfarction left ventricular remodeling: some pathogenetic aspects]. Military medicine. 2015;1:116–22. (In Russian). URL https://www.bsmu.by/militarymedicine/category59/

Nechesova TA, Korobko YYu, Kuznetsova NY. Remodelyrovanye levoho zheludochka: patohenez y metodу otsenky. [Left ventricular remodeling: pathogenesis and assessment methods]. Med. novosti. 2008;11:7–13. (In Russian). URL: http://www.mednovosti.by/journal.aspx?article=4028

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.