Нові вимоги до вищої медичної освіти в умовах глобалізації та інтеграції навчання
ARTICLE PDF

Ключові слова

вища освіта, національна рамка кваліфікацій, освітня програма, Силабус, компетентності, радіологія.

Як цитувати

Астап’єва , О. М. (2020). Нові вимоги до вищої медичної освіти в умовах глобалізації та інтеграції навчання. Український радіологічний та онкологічний журнал, 28(3), 287-293. https://doi.org/10.46879/ukroj.3.2020.287-293

Анотація

Актуальність. Україна вступила на шлях розвитку ринкової економіки, що передбачає високий рівень творчої діяльності, освіти, інтелектуальної власності. Згідно з сучасними вимогами розвитку вищої освіти, глобалізації та інтеграції в сучасний світовий освітній простір у Харківському національному медичному університеті впроваджуються освітні програми в межах відповідних спеціальностей. Одним з основних принципів є формування компетентностей у студентів як їхніх результатів навчання.

Мета роботи – встановити чітке уявлення щодо сучасних вимог до вищої медичної освіти в умовах глобалізації та інтеграції навчання.

Матеріали та методи. Кафедра радіології та радіаційної медицини Харківського національного медичного університету (ХНМУ) створила освітню програму (Силабус) навчальної дисципліни «Радіологія» для магістрів напрямку підготовки 22 «Охорона здоров’я», в якій основним напрямком роботи є перехід до єдиної європейської системи залікового переводу результатів навчання студентів та підвищення якості освіти.

Результати та їх обговорення. Важливою відмінністю Силабусу від попередніх навчальних програм є перелік компетентностей та кінцевих результатів навчання, які відображені в Національній рамці кваліфікацій (2011, 2019 р.) та ґрунтуються на європейських і національних стандартах та принципах забезпечення якості освіти з урахуванням вимог ринку праці. Набуття компетентностей майбутніми працівниками запроваджується з метою гармонізації норм законодавства у сфері освіти і соціально-трудових відносин. Оволодіння цими компетентностями дозволить студентам, а в подальшому і випускникам ХНМУ успішно реалізувати свій потенціал на ринку праці, створить широкий простір для подальшого розвитку творчої особистості, благосприятливі умови для безперервного професійного вдосконалення.

Висновки. Сучасні тенденції розвитку вищої школи – глобалізація шляхом уніфікації освітніх програм для студентів з метою поширення інтернаціоналізації вищої освіти, надання їй мобільності, а також інтеграція української вищої школи до загальноєвропейського навчального простору.

https://doi.org/10.46879/ukroj.3.2020.287-293
ARTICLE PDF

Посилання

Natsionalna stratehiia rozvytku osvity v Ukrainy na period do 2021r: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 25 chervnia 2013 roku № 344/2013. [National strategy for the development of education in Ukraine for the period up to 2021]. Decree of the President of Ukraine of June 25, 2013 № 344/2013. (In Ukrainian). URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/344/2013

Pro vyshchu osvitu: Zakon Ukrainy vid 01.07.2014 r. № 1556-VII. [On higher education]. Law of Ukraine of 01.07.2014 № 1556-VII. (In Ukrainian). URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show//1556-18

Pro zatverdzhennia pereliku haluzei znan i spetsialnostei, za yakymy zdiisniuietsia pidhotovka zdobuvachiv vyshchoi osvity: Postanova Kabinetu Ministriv vid 29.04.2015 r. [About the statement of the list of branches of knowledge and specialties on which preparation of applicants of higher education is carried out]. Тhe Resolution of the Cabinet of Ministers from 04/29/2015 № 266. (In Ukrainian).

Pro zatverdzhennia zminy do natsionalnoho klasyfikatora Ukrainy DK 003:2010 (zmina № 2): nakaz Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy vid 18 lystopada 2014 roku № 1361. [On approval of the amendment to the national classifier of Ukraine DK 003: 2010 (amendment № 2)]. Order of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine of November 18, 2014 № 1361. (In Ukrainian).

On approval of the National Qualifications Framework: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of November 23, 2011 № 1341. National Qualifications Framework: Annex to the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of June 12, 2019 № 1341. [On approval of the National Qualifications Framework]. Оrder of the Cabinet of Ministers of Ukraine of November 23, 2011 № 1341. National Qualifications Framework: Annex to the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of June 12, 2019 № 1341. . (In Ukrainian).

Perelik likarskykh posad u zakladakh okhorony zdorovia: nakaz Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy vid 28.10.2012 r № 385. [List of medical positions in health care facilities]. Оrder of the Ministry of Health of Ukraine dated 28.10.2012 № 385. (In Ukrainian).

Ofitsiinyi sait Kharkivskoho natsionalnoho medychnoho universytetu. [Official site of Kharkiv National Medical University]. (In Ukrainian). URL: http://www. knmu.kharkov.uaindex.php?view=article&id=2742:20

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.