ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ СИНДРОМУ ЕНТЕРАЛЬНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ ПІСЛЯ МУЛЬТИОРГАННИХ ОПЕРАЦІЙ
ARTICLE PDF

Ключові слова

ентеральна недостатність, інтенсивна терапія, мультиорганні операції, бактеріологічний посів, онкохворі.

Як цитувати

Красносельський, М., Крутько, Є., & Павлюченко, О. (2020). ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ СИНДРОМУ ЕНТЕРАЛЬНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ ПІСЛЯ МУЛЬТИОРГАННИХ ОПЕРАЦІЙ. Український радіологічний та онкологічний журнал, 28(1), 34-39. https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2020.34-39

Анотація

Мета роботи. Визначити особливості інтенсивної терапії синдрому ентеральної недостатності (СЕН) у он- кологічних хворих після мультиорганних операцій.

Матеріали і методи. Робота Ґрунтується на аналізі даних літератури та власних результатах обстеження 36 пацієнтів з онкопатологією, яким виконані мультиорганні оперативні втручання на органах грудної порож- нини, черевної порожнини, середостіння чи заочеревинного простору. Хворим проводили оцінку тяжкості за шкалою SOFA залежно від стадії СЕН. Досліджували якісний і кількісний склад бактеріальної флори кишкового вмісту.

Результати. Відмічається збільшення кількості розширених та мультиорганних оперативних втручань в онкохірургії. Згідно зі статистичними даними оперативні втручання на органах грудної клітки у 2018– 2019 рр. складали 47 %, черевній порожнини — 51 %. Незалежно від локалізації оперативного утручання на різних анатомо-фізіологічних ділянках ентеральна недостатність проявляє себе в 39 % всіх оперативних втручань. Летальність при ентеральній недостатності складає близько 46 %, ускладнення СПОН — 78 % випадків. Компенсована та субкомпенсована ЕН у післяопераційному періоді зустрічається в 95 %. Для лікування хворих з ЕН запропоновано методику електрохімічної детоксикації за допомогою гіпохлориту натрію, яка знижує показники патогенного кишкового мікробіоценозу. При застосуванні цього методу вже на першу добу вміст E. сoli знизився на 57,5 %, Enterococcus faecalis — на 72,3 %. Наприкінці періоду спо- стереження вміст Staphilococcus xylosus впав на 84,3 %, Candida lusitaniae та Candida spp. — на 98,3 %. У випадку Enterobacter aggomerans показник знизився на 50,4 %, а Staphilococcus haemolyticus і St. aureus — на 56,8 %.

Висновки. Лікування хворих із СЕН дозволило знизити частоту ускладнень в 1,4 разу, скоротити терміни лікування в палаті інтенсивної терапії в 1,7 разу і зменшити вартість лікування в 2,4 разу. У зв’язку з цим у рутинній клінічній практиці необхідно приділяти більше уваги ентеральній недостатності, а саме пору- шенням мікробіоценозу як маркеру септичних ускладнень.

https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2020.34-39
ARTICLE PDF

Посилання

Teloken, P. E. Outcomes in patients undergoing urgent colorectal surgery / P. E. Teloken, K. Spilsbury, M. Levitt et al. // ANZ J. Surg. — 2014. — Vol. 15. № 2. — Р. 45–50.

Schmid-Schonbein, G. W. The Autodigestion Hypothesis for Shock and Multi-organ Failure / G. W. Schmid-Schonbein, M. Chang // Annals of biomedical engineering. — 2014. — Vol. 42 (2). — P. 405–414.

Nesvaderani, M. Acute pancreatitis: update on management / M. Nesvaderani, G. D. Eslick, M. R. Cox // Med J. Aust. — 2015. — Vol. 8. — № 202. — Р. 420–3.

Mireille, F. M. Preoperative Nutrition Status and Postoperative Outcome in Elderly General Surgery Patients: A Systematic Review / F. M. van Stijn Mireille, I. Korkic-Halilovic, S. M. Marjan Bakker, T. van der Ploeg, A. M. van Leeuwen, A. Houdijk // JPEN J. Parenter. Enteral Nutr. — 2013. — Vol. 37. — P. 37–43.

Топчиев, М. А. К вопросу о лечении синдрома кишечной недостаточности у больных с разлитым перитонитом / М. А. Топчиев, Д. С. Паршин, М. К. Мисриханов // Кубанский научный медицинский вестник. — 2015. — № 6 (155). — С. 113–117.

Стец, В. В. Эффективность энтерального введения фармаконутриентов в коррекции метаболических нарушений и разрешении синдрома кишечной недостаточности у больных, перенесших расширенные гастропанкреатодуоденальные резекции. / В. В. Стец, Н. Г. Панова, А. Е. Шестопалов, В. А. Зырянов, С. Г. Половников, М. Д. Любимов // Эффективная фармакотерапия. — 2015. — № 12. — С. 30–35.

Соловьев, И. А. Современный подход к комплексной терапии послеоперационного пареза кишечника у хирургиче- ских больных / И. А. Соловьев, М. Ю. Кабанов, В. М. Луфт, А. В. Колунов, А. В. Лапицкий, В. В. Алексеев, М. В. Василь- ченко // Вестник Национального медико-хирургического Центра им. Н. И. Пирогова. — 2013. — Том 8. — № 4. — С. 42–44.

Дубякова, Е. Ю. Коррекция энтеральной недостаточности как метод борьбы с эндотоксикозом при панкреонекрозе / Е. Ю. Дубякова // Бюллетень медицинских интернет-конференций. — 2015. — Том 5. — № 12. — С. 1797.

Волков, Д. В. Коррекция синдрома энтеральной недостаточности у больных с кишечной непроходимостью / Д. В. Волков, В. С. Тарасенко, С. И. Красиков, Н. В. Шарапова, О. В. Чукина, С. А. Корнилов // Астраханский медицинский журнал. — 2013. — № 1. — С. 53–56.

Vaz Rodriguez, JA. Administration of enteral nutrition. Use of infusion pumps / JA. Vaz Rodriguez, E. A. Diaz, P. MA. Gonzalez, F. J. Romero Moreno // Rev Enferm. — 2015. — № 38 (9). — Р. 23–8.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.