СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З РАДІОЛОГІЇ В ХАРКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
ARTICLE PDF

Ключові слова

глобалізація вищої освіти, інтернаціоналізація, навчальна дисципліна, силабус, компетентності.

Як цитувати

Астап’єва, О., Старенький, В., Грушка, Г., Паскевич, О., & Спузяк, Р. (2020). СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З РАДІОЛОГІЇ В ХАРКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ. Український радіологічний та онкологічний журнал, 28(1), 40-52. https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2020.40-52

Анотація

Найважливішими тенденціями реформування національних систем освіти в більшості розвинутих країн сві- ту є інтернаціоналізація системи освіти та інтеграція освітнього простору. До цього процесу приєдналась й Україна та Харківський національний медичний університет. Тому сьогодні постало завдання створення уніфікованих освітніх програм підготовки магістрів за спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування».

Такою навчальною програмою став створений кафедрою радіології та радіаційної медицини ХНМУ силабус, тобто інформація про предмет вивчення навчальної дисципліни, опис міждисциплінарних зв’язків, мета та за- вдання навчальної дисципліни, компетентності (інтегральні, загальні та спеціальні) та результати навчання, навчально-тематичний план, опис самостійної роботи студентів, визначення методів контролю за навчанням, опис оцінки з дисципліни, перелік навчальної літератури або інтернет-джерел для підготовки студентів.

На відміну від традиційної навчальної програми силабус включає саме три види компетентностей, які до- зволяють студентові отримати досвід успішного контактування з іншими студентами, викладачами, в по- дальшому — з колегами та досвід роботи «в команді». Крім спеціальних знань та вмінь студент наприкінці отримання вищої освіти стає освіченим членом суспільства, може виконувати не тільки свій професійний або фаховий обов’язок, а і має певну громадянську позицію. Крім того, сучасна система вищої освіти перед- бачає постійне навчання протягом усього професійного життя.

https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2020.40-52
ARTICLE PDF

Посилання

Кравчук С. Ю., Лазар А. П. «Основи променевої діагностики», Чернівці, 2005 рік.

Общее руководство по радиологии. Редактор X. Петерсон, в 2-х томах. Юбилейная книга МІСЕК 1995 г.

Линденбратен Л. Д., Королюк И. П. «Медицинская радиология» М.: «Медицина», 2000. — 640 с.

Пособие по ядерной медицине. Под ред. Т. П. Сиваченко. К.: «Вища школа», 1991. — 535 с.

Променева діагностика. За ред. Г. Ю. Коваль. — К.: ОРБІС, т. 1, т. 2, 1998. — 535 с.

Славнов В. Н. «Радиоизотопные и радиоиммунологические исследования функции эндокринных желез». К.: «Здоров’я», 1978. — 206 с.

Иваницкая В. И., Кисличенко В. А., Геринштейн И. Г. й др. Осложнения лучевой терапии у онкологических больных. Киев: «Здоров’я». — 1989.

Бальтер С. А. Основы клинической топометрии в онкологии / АМН СССР. — М.: Медицина, 1986, 256 с., ил.

Методи променевої терапії. Методичні вказівки для лікарів радіаційних онкологів / Укладач М. І. Пилипенко. Харків: ХНМУ, 2017, — 34 с.

Кишковский Е. Н., Дударев А. Л., «Лучевая терапия неопухолевых заболеваний» М.: «Медицина», 1977. — 345 с.

Фізичні основи променевої терапії. Методичні вказівки для студентів, інтернів і лікарів радіаційних онкологів / Укладач М. І. Пилипенко. Харків: ХНМУ, 2017. — 42 с.

Історія, сьогодення і майбутнє радіотерапії. Методичні вказівки для лікарів радіаційних онкологів / Укладач М. І. Пилипенко. Харків: ХНМУ, 2017, — 33 с

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.