Предиктори променевих ускладнень у радіаційній онкології на основі тестів на виживаність клітин після ex vivo опромінення: огляд літератури
ARTICLE PDF

Ключові слова

індивідуальна радіочутливість, предиктори, променева терапія, променеві реакції в нормальних тканинах, клоногенна виживаність клітин, колонієутворення, апоптоз, контрольні точки клітинного циклу.

Як цитувати

Вінніков, В. А., & Рубльова, Т. В. (2021). Предиктори променевих ускладнень у радіаційній онкології на основі тестів на виживаність клітин після ex vivo опромінення: огляд літератури. Український радіологічний та онкологічний журнал, 29(1), 89-118. https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2021.89-118

Анотація

Актуальність. Серед онкологічних хворих, які отримують променеву терапію, від 5 до 15 % осіб можуть мати побічні реакції та ускладнення в нормальних тканинах та органах, що обмежують лікування у повному, первинно запланованому режимі. Розробка прогностичних біомаркерів і методів, що дозволяють передбачити нормальну токсичність тканин у радіаційній онкології, потребує значних витрат і ресурсів, що зумовлює необхідність періодичного аналізу й переоцінки поточного стану та потенційних напрямків подальших досліджень у цій галузі.

Мета роботи – огляд присвячено методологічним підходам і розробкам у галузі функціональних лабораторних тестів на основі клітинної виживаності ex vivo для предикції індивідуальної клінічної радіочутливості.

Матеріали та методи. Було проаналізовано і систематизовано дані повнотекстових публікацій у закордонних (англомовних) наукових виданнях за період 1990–2020 рр., відібраних шляхом пошуку в інформаційній базі PubMed і за перехресними посиланнями за тематикою «функціональні клітинні тести на радіочутливість для предикції променевих реакцій і ускладнень у нормальних тканинах після променевої терапії».

Результати та їх обговорення. У теорії очікувалося, що найкращим індивідуальним предиктором радіаційної токсичності має виступати клоногенна виживаність опромінених клітин як інтегральний показник ураження клітин і зниження їх регенераційного потенціалу. Характерно, що фібробласти, як тест-система для таких досліджень, не показали істотних переваг над лімфоцитами ані щодо виявлення міжіндивідуальних варіацій клітинної радіочутливості, ані щодо предикції клінічної променевої токсичності, причому навіть у випадку променевих реакцій шкіри. Виявилося, що вимірювання клоногенної виживаності клітин потребує забагато часу, є технічно надто складним, а результати істотно непевні, недостатньо чутливі та специфічні й мають занизьку відтворюваність, що робить його непридатним для скринінгу на аномальну індивідуальну радіочутливість. Проте цей тип досліджень можна застосовувати для радіобіологічної експертизи post factum в окремих випадках появи неочікуваних екстремальних променевих реакцій. Оцінка радіаційно-індукованого апоптозу в лімфоцитах видається більш перспективним методом, але все ще вимагає як розробки фундаментального підґрунтя, так і додаткових валідаційних досліджень, щоб визначити оптимальні групи пацієнтів, схеми променевої терапії та види променевих ускладнень для його впевненого використання в клінічній практиці. Зміна регуляції контрольних точок (радіогенна затримка) клітинного циклу ex vivo може мати як позитивну, так й інвертовану асоційованість чи відсутність кореляції з клінічними променевими реакціями, що поки виключає цей параметр з переліку прикладних радіобіологічних тестів.

Висновки. На сьогодні в практиці клінічної радіобіології відсутні повністю валідовані та стандартизовані функціональні тести на основі виживаності клітин людини після опромінення ex vivo, які б уможливлювали достатньо точну предикцію променевих реакцій та ускладнень у нормальних тканинах пацієнтів. У цілому тести ex vivo, що ґрунтуються на оцінці тільки однієї форми клітинної загибелі в одному типі клітин, представляються недостатньо надійними через те, що різні шляхи загибелі клітин, ймовірно, відіграють різну роль і проявляють різну форму залежності «доза – ефект» у кінцевій відповіді тканини чи органа на опромінення. Такі тести мають стати складовими мультипараметричних предиктивних платформ.

https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2021.89-118
ARTICLE PDF

Посилання

Foray N., Colin C., Bourguignon M. 100 years of individual radiosensitivity: How we have forgotten the evidence. Radiology. 2012. Vol. 264(3). Р. 627–631.

Foray N., Bourguignon M., Hamada N. Individual response to ionizing radiation. Mutat. Res. 2016. Vol. 770(Pt B). Р. 369–386. DOI: https://doi.org/10.1016/j.mrrev.2016.09.001

Habash M., Bohorquez L. C., Kyriakou E., Kron T., Martin O. A., Blyth B. J. Clinical and functional assays of radiosensitivity and radiation-induced second cancer. Cancers (Basel). 2017. Vol. 9(11). pii: E147. DOI: https://doi.org/10.3390/cancers9110147

Domina E. A., Philchenkov A., Dubrovska A. Individual Response to Ionizing Radiation and Personalized Radiotherapy. Crit. Rev. Oncog. 2018. Vol. 23(1–2). Р. 69–92. DOI: https://doi.org/10.1615/CritRevOncog.2018026308

Burnet N. G., Barnett G. C., Summersgill H. R., Dunning A. M., West C. M. L. RAPPER — A success story for collaborative translational radiotherapy research. Clinical Oncology. 2019. Vol. 31. Р. 416–419.

Bergom C., West C. M., Higginson D. S., Abazeed M. E., Arun B., Bentzen S. M. et al. The Implications of Genetic Testing on Radiation Therapy Decisions: A Guide for Radiation Oncologists. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 2019. Vol. 105(4). Р. 698–712. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijrobp.2019.07.026

Vinnikov V., Belyakov O. Clinical applications of biomarker of radiation exposure: limitations and possible solutions through coordinated research. Radiation Protection Dosimetry. 2019. Vol. 186(1). P. 3–8. DOI: https://doi.org/10.1093/rpd/ncz038

Vinnikov V., Belyakov O. Radiation exposure biomarkers in the practice of medical radiology: Cooperative research and the role of the International Atomic Energy Agency (IAEA) Biodosimetry/Radiobiology Laboratory. Health Physics. 2020. Vol. 119, № 1. Р. 83–94. DOI: https://doi.org/10.1097/HP.0000000000001266

Gomolka M., Blyth B., Bourguignon M., Badie C., Schmitz A., Talbot C., Hoeschen C., Salomaa S. Potential screening assays for individual radiation sensitivity and susceptibility and their current validation state. Int. J. Radiat. Biol. 2020. Vol. 96 № 3. Р. 280–296. DOI: https://doi.org/10.1080/09553002.2019.1642544

Seibold P., Auvinen A., Averbeck D., Bourguignon M., Hartikainen J. M. et al. Clinical and epidemiological observations on individual radiation sensitivity and susceptibility. Int. J. Radiat. Biol. 2020. Vol. 96 (3). P. 324–339. DOI: https://doi.org/10.1080/09553002.2019.1665209

Meehan J., Gray M., Martínez-Pérez C., Kay C., Pang L. Y. et al. Precision Medicine and the Role of Biomarkers of Radiotherapy Response in Breast Cancer. Front. Oncol. 2020. Vol. 24(10). 628 р. DOI: https://doi.org/10.3389/fonc.2020.00628

Вінніков В. А. Молекулярно-генетичні предиктори індивідуальної радіочутливості в радіаційній онкології. Укр. радіол. журн. 2019. Т. XXVII, вип. 4. С. 256–268.

Andreassen C. N. The future has begun in radiogenomics! Radiother Oncol. 2014. Vol. 111(2). Р. 165–167. DOI: https://doi.org/10.1016/j.radonc.2014.04.006

Andreassen C. N., Schack L. M. H., Laursen L. V., Alsner J. Radiogenomics – current status, challenges and future directions. Cancer Letters. 2016. Vol. 382(1). Р. 127–136.

Sørensen B. S., Andreassen C. N., Alsner J. Molecular biomarkers in radiation oncology. In: F. Wenz (Ed.), Radiation Oncology: Springer Nature Switzerland AG. 2019. 18 p. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-52619-5_103-1

Fernet M., Hall J. Predictive markers for normal tissue reactions: fantasy or reality? Cancer Radiother. 2008. Vol. 12(6–7). P. 614–618. DOI: https://doi.org/10.1016/j.canrad.2008.07.013

Massart C., Joubert A., Granzotto A., Viau M., Seghier F., Balosso J., Foray N. Prediction of the human radiosensitivity: What is the most relevant endpoint? Gene expressions, mutations or functions? Chapter XI. In: Kocsis A., Molna H. (Eds.), Genotoxicity: Evaluation, Testing and Prediction. Nova Science Publishers, Inc. 2009. P. 275–291. ISBN: 978-160741-714-9

Lacombe J., Riou O., Solassol J., Mangé A., Bourgier C. et al. Intrinsic radiosensitivity: predictive assays that will change daily practice. Cancer Radiother. 2013. Vol. 17(5–6). P. 337–343. DOI: https://doi.org/10.1016/j.canrad.2013.07.137

Ferlazzo M. L., Bourguignon M., Foray N. Functional assays for individual radiosensitivity: A critical review. Semin. Radiat. Oncol. 2017. Vol. 27(4). P. 310–315.

Granzotto A., Joubert A., Viau M., Devic C., Maalouf M. et al. Individual response to ionising radiation: What predictive assay(s) to choose? C. R. Biol. 2011. Vol. 334(2). P. 140–157. DOI: https://doi.org/10.1016/j.crvi.2010.12.018

Burnet N. G., Nyman J., Turesson I., Wurm R., Yarnold J. R., Peacock J. H. The relationship between cellular radiation sensitivity and tissue response may provide the basis for individualising radiotherapy schedules. Radiother. Oncol. 1994. Vol. 33(3). P. 228–238.

Peters L. J. Radiation therapy tolerance limits. For one or for all? Janeway Lecture. Cancer. 1996. Vol. 77(11). P. 2379–2385.

Tucker S. L., Geara F. B., Peters L. J., Brock W. A. How much could the radiotherapy dose be altered for individual patients based on a predictive assay of normal-tissue radiosensitivity? Radiother. Oncol. 1996. Vol. 38(2). P. 103–113.

Bentzen S. M. Potential clinical impact of normaltissue intrinsic radiosensitivity testing. Radiother. Oncol. 1997. Vol. 43(2). P. 121–131.

Burnet N. G., Johansen J., Turesson I., Nyman J., Peacock J. H. Describing patients’ normal tissue reactions: concerning the possibility of individualising radiotherapy dose prescriptions based on potential predictive assays of normal tissue radiosensitivity. Steering Committee of the BioMed2 European Union Concerted Action Programme on the Development of Predictive Tests of Normal Tissue Response to Radiation Therapy. Int. J. Cancer. 1998. Vol. 79(6). P. 606–613.

Mackay R. I., Hendry J. H. The modelled benefits of individualizing radiotherapy patients’ dose using cellular radiosensitivity assays with inherent variability. Radiother Oncol. 1999. Vol. 50(1). P. 67–75.

Sanchez-Nieto B., Nahum A. E., Dearnaley D. P. Individualization of dose prescription based on normaltissue dose-volume and radiosensitivity data. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 2001. Vol. 49(2). P. 487–499. 28. Mothersill C., Seymour C. B. Targeted radiotherapy: is the “Holy Grail” in sight? J. Nucl. Med. 2006. Vol. 47(6). P. 899–900.

Torres-Roca J. F., Stevens C. W. Predicting response to clinical radiotherapy: past, present, and future directions. Cancer. Control. 2008. Vol. 15(2). P. 151–156.

Chua M. L., Rothkamm K. Biomarkers of radiation exposure: can they predict normal tissue radiosensitivity? Clin. Oncol. 2013. Vol. 25(10). P. 610–616.

Azria D., Brengues M., Gourgou S., Bourgier C. Personalizing Breast Cancer Irradiation Using Biology: From Bench to the Accelerator. Front. Oncol. 2018. Vol. 8. 83 р. DOI: https://doi.org/10.3389/fonc.2018.00083

Jeggo P., Lavin M. F. Cellular radiosensitivity: how much better do we understand it? Int. J. Radiat Biol. 2009. Vol. 85(12). P. 1061–1081. DOI: https://doi.org/10.3109/09553000903261263

Rosen E. M., Fan S., Goldberg I. D., Rockwell S. Biological basis of radiation sensitivity. Part 2: Cellular and molecular determinants of radiosensitivity. Oncology (Williston Park). 2000. Vol. 14(5). P. 741–757.

Benotmane M. A. Molecular aspects of individual radiosensitivity. J. Biol. Regul. Homeost. Agents. 2004. Vol. 18(3–4). P. 357–362.

Bourguignon M. H., Gisone P. A., Perez M. R., Michelin S., Dubner D., Giorgio M. D., Carosella E. D. Genetic and epigenetic features in radiation sensitivity. Part II: implications for clinical practice and radiation protection. Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging. 2005. Vol. 32(3). P. 351–368.

Sakata K., Someya M., Matsumoto Y., Hareyama M. Ability to repair DNA double-strand breaks related to cancer susceptibility and radiosensitivity. Radiat. Med. 2007. Vol. 25(9). P. 433–438.

Bodgi L., Foray N. The nucleo-shuttling of the ATM protein as a basis for a novel theory of radiation response: resolution of the linear-quadratic model. Int. J. Radiat. Biol. 2016. Vol. 92(3). P. 117–131. DOI: https://doi.org/10.3109/09553002.2016.1135260

Shibata A., Jeggo P. A historical reflection on our understanding of radiation-induced DNA double strand break repair in somatic mammalian cells; interfacing the past with the present. Int. J. Radiat. Biol. 2019. Vol. 95(7). P. 945–956. DOI: https://doi.org/10.1080/09553002.2018.1564083

Berthel E., Ferlazzo M. L., Devic C., Bourguignon M., Foray N. What Does the History of Research on the Repair of DNA Double-Strand Breaks Tell Us?A Comprehensive Review of Human Radiosensitivity. Int. J. Mol. Sci. 2019. Vol. 20(21). 5339 р. DOI: https://doi.org/10.3390/ijms20215339

Pollard J. M., Gatti R. A. Clinical radiation sensitivity with DNA repair disorders: an overview. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 2009. Vol. 74(5). P. 1323–1331. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijrobp.2009.02.057

Cole J., Arlett C. F., Green M. H., Harcourt S. A., Priestley A. et al. Comparative human cellular radiosensitivity: II. The survival following gamma-irradiation of unstimulated (G0) T-lymphocytes, T-lymphocyte lines, lymphoblastoid cell lines and fibroblasts from normal donors, from ataxia-telangiectasia patients and from ataxia-telangiectasia heterozygotes. Int. J. Radiat. Biol. 1988. Vol. 54(6). P. 929–943. DOI: https://doi.org/10.1080/09553008814552331

Schwartz J. L. Alterations in chromosome structure and variations in the inherent radiation sensitivity of human cells. Radiat. Res. 1998. Vol. 149(4). P. 319– 324.

Eastham A. M., Marples B., Kiltie A. E., Orton C. J., West C. M. Fibroblast radiosensitivity measured using the comet DNA-damage assay correlates with clonogenic survival parameters. Br. J. Cancer. 1999. Vol. 79(9–10). P. 1366–1371. DOI: https://doi.org/10.1038/sj.bjc.6690219

Rosen E. M., Fan S., Rockwell S., Goldberg I. D. The molecular and cellular basis of radiosensitivity: implications for understanding how normal tissues and tumors respond to therapeutic radiation. Cancer. Invest. 1999. Vol. 17(1). P. 56–72.

Brammer I., Zoller M., Dikomey E. Relationship between cellular radiosensitivity and DNA damage measured by comet assay in human normal, NBS and AT fibroblasts. Int. J. Radiat. Biol. 2001. Vol. 77(9). P. 929–938. DOI: https://doi.org/10.1080/09553000110064222

Djuzenova C., Flentje M., Plowman P. N. Radiation response in vitro of fibroblasts from a fanconi anemia patient with marked clinical radiosensitivity. Strahlenther Onkol. 2004. Vol. 180(12). P. 789–797. DOI: https://doi.org/10.1007/s00066-004-1250-1

Angèle S., Romestaing P., Moullan N., Vuillaume M., Chapot B. et al. ATM haplotypes and cellular response to DNA damage: association with breast cancer risk and clinical radiosensitivity. Cancer. Res. 2003. Vol. 63(24). P. 8717–8725.

Gutiérrez-Enríquez S., Fernet M., Dörk T., Bremer M., Lauge A. et al. Functional consequences of ATM sequence variants for chromosomal radiosensitivity. Genes Chromosomes Cancer. 2004. Vol. 40(2). P. 109–119. DOI: https://doi.org/10.1002/gcc.20025

Löbrich M., Rief N., Kuhne M., Heckmann M., Fleckenstein J., Rube C. et al. In vivo formation and repair of DNA double-strand breaks after computed tomography examinations. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2005. Vol. 102. P. 8984–8989. DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.0501895102

Bürger S., Schindler D., Fehn M., Mühl B., Mahrhofer H., Flentje M. et al. Radiation-induced DNA damage and repair in peripheral blood mononuclear cells from Nijmegen breakage syndrome patients and carriers assessed by the Comet assay. Environ. Mol. Mutagen. 2006. Vol. 47(4). P. 260–270. DOI: https://doi.org/10.1002/em.20202

Chistiakov D. A., Voronova N. V., Chistiakov P. A. Genetic variations in DNA repair genes, radiosensitivity to cancer and susceptibility to acute tissue reactions in radiotherapy-treated cancer patients. Acta. Oncol. 2008. Vol. 47(5). Р. 809–824. DOI: https://doi.org/10.1080/02841860801885969

Joubert A., Zimmerman K. M., Bencokova Z., Gastaldo J., Chavaudra N. et al. DNA double-strand break repair defects in syndromes associated with acute radiation response: at least two different assays to predict intrinsic radiosensitivity? Int. J. Radiat. Biol. 2008. Vol. 84(2). Р. 107–125. DOI: https://doi.org/10.1080/09553000701797039

West C. M. Invited review: intrinsic radiosensitivity as a predictor of patient response to radiotherapy. Br. J. Radiol. 1995. Vol. 68(812). Р. 827–837.

Budach W., Classen J., Belka C., Bamberg M. Clinical impact of predictive assays for acute and late radiation morbidity. Strahlenther Onkol. 1998. Vol. 174(3). Р. 20–24. 55. Nachtrab U., Oppitz U., Flentje M., Stopper H. Radiationinduced micronucleus formation in human skin fibroblasts of patients showing severe and normal tissue damage after radiotherapy. Int. J. Radiat. Biol. 1998. Vol. 73(3). Р. 279–287. DOI: https://doi.org/10.1080/095530098142374

Sprung C. N., Chao M., Leong T., McKay J. Chromosomal radiosensitivity in two cell lineages derived from clinically radiosensitive cancer patients. Clin. Cancer. Res. 2005. Vol. 11. Р. 6352–6358. DOI: https://doi.org/10.1158/1078-0432.CCR-04-1931

Granzotto A., Benadjaoud M. A., Vogin G., Devic C., Ferlazzo M. L., Bodgi L., Pereira S. et al. Influence of nucleoshuttling of the ATM protein in the healthy tissues response to radiation therapy: Toward a molecular classification of human radiosensitivity. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 2016. Vol. 94(3). Р. 450–460. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijrobp.2015.11.013

Fahrig A., Koch T., Lenhart M., Rieckmann P., Fietkau R., Distel L., Schuster B. Lethal outcome after pelvic salvage radiotherapy in a patient with prostate cancer due to increased radiosensitivity: Case report and literature review. Strahlenther. Onkol. 2018. Vol. 194(1). Р. 60–66. DOI: https://doi.org/10.1007/s00066-017-1207-9

Słonina D., Klimek M., Szpytma T., Gasinska A. Comparison of the radiosensitivity of normaltissue cells with normal-tissue reactions after radiotherapy. Int. J. Radiat. Biol. 2000. Vol. 76(9). Р. 1255–1264.

Słonina D., Biesaga B., Urbanski K., Kojs Z. Comparison of chromosomal radiosensitivity of normal cells with and without HRS-like response and normal tissue reactions in patients with cervix cancer. Int. J. Radiat. Biol. 2008. Vol. 84(5). Р. 421–428. DOI: https://doi.org/10.1080/09553000802029910

Akudugu J. M., Bell R. S., Catton C., Davis A. M., O’Sullivan B., Waldron J., Wunder J. S., Hill R. P. Clonogenic survival and cytokinesis-blocked binucleation of skin fibroblasts and normal tissue complications in soft tissue sarcoma patients treated with preoperative radiotherapy. Radiother. Oncol. 2004. Vol. 72(1). Р. 103–112.

El-Awady R. A., Mahmoud M., Saleh E. M., El-Baky H. A., Lotayef M., Dahm-Daphi J., Dikomey E. No correlation between radiosensitivity or doublestrand break repair capacity of normal fibroblasts and acute normal tissue reaction after radiotherapy of breast cancer patients. Int. J. Radiat. Biol. 2005. Vol. 81(7). Р. 501–508.

West C. M., Davidson S. E., Elyan S. A., Swindell R., Roberts S. A. еt al. The intrinsic radiosensitivity of normal and tumour cells. Int. J. Radiat. Biol. 1998. Vol. 73(4). Р. 409–413.

West C. M., Davidson S. E., Elyan S. A., Valentine H., Roberts S. A., Swindell R., Hunter R. D. Lymphocyte radiosensitivity is a significant prognostic factor for morbidity in carcinoma of the cervix. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 2001. Vol. 51(1). Р. 10–15.

Słonina D., Biesaga B., Urbański K., Kojs Z. Lowdose radiation response of primary keratinocytes and fibroblasts from patients with cervix cancer. Radiat. Res. 2007. Vol. 167(3). Р. 251–259. DOI: https://doi.org/10.1667/rr0649

Ramsay J., Birrell G. Normal tissue radiosensitivity in breast cancer patients. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 1995. Vol. 31. Р. 339–344. DOI: https://doi.org/10.1016/0360-3016(94)00478-4

Sprung C. N., Davey D. S., Withana N. P., Distel L. V., McKay M. J. Telomere length in lymphoblast cell lines derived from clinically radiosensitive cancer patients. Cancer. Biol. Ther. 2008. P. 638–644.

Perez A., Grabenbauer G. G., Sprung C. N., Sauer R., Distel L. V. Potential for the G2/M arrest assay to predict patient susceptibility to severe reactions following radiotherapy. Strahlenther Onkol. 2007. Vol. 183(2). Р. 99–106.

Greve B., Bölling T., Amler S., Rössler U., Gomolka M., Mayer C., Popanda O. et al. Evaluation of different biomarkers to predict individual radiosensitivity in an inter-laboratory comparison – lessons for future studies. PLoS. One. 2012. Vol. 7(10). e47185. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0047185

McKay M. J., Maneerat J., McKay T. M., McKay J. N., Masoud-Rahbari R. In vitro prediction of breast cancer therapy toxicity. Ann. Transl. Med. 2017. Vol. 5(5). 94 р. DOI: https://doi.org/10.21037/atm.2017.02.27

Kushiro J., Nakamura N., Kyoizumi S., Nishiki M., Dohi K., Akiyama M. Absence of correlations between radiosensitivities of human T-lymphocytes in G0 and skin fibroblasts in log phase. Radiat. Res. 1990. Vol. 122(3). Р. 326–332.

Green M. H. L., Arlett C. F., Cole J. et al, Comparative human cellular radiosensitivity: III. Gamma-radiation survival of cultured skin fibroblasts and resting T-lymphocytes from the peripheral blood of the same individual. Int. J. Radiat. Oncol. 1991. Vol. 59. Р. 749–765.

Geara F. B., Peters L. J., Ang K. K., Wike J. L., Sivon S. S. et al. Intrinsic radiosensitivity of normal human fibroblasts and lymphocytes after high- and lowdoserate irradiation. Cancer. Res. 1992. Vol. 52(22). Р. 6348–6352.

Virsik-Peuckert P., Rave-Fränk M., Langebrake U., Schmidberger H. Differences in the yields of dicentrics and reciprocal translocations observed in the chromosomes of irradiated human skin fibroblasts and blood lymphocytes from the same healthy individuals. Radiat. Res. 1997. Vol. 148(3). Р. 209–215.

Geara F. B., Peters L. J., Ang K. K., Wike J. L., Brock W. A. Prospective comparison of in vitro normal cell radiosensitivity and normal tissue reactions in radiotherapy patients. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 1993. Vol. 27(5). Р. 1173–1179.

Oppitz U., Schulte S., Stopper H., Baier K., Müller M., Wulf J., Schakowski R., Flentje M. In vitro radiosensitivity measured in lymphocytes and fibroblasts by colony formation and comet assay: comparison with clinical acute reactions to radiotherapy in breast cancer patients. Int. J. Radiat. Biol. 2002. Vol. 78(7). Р. 611–616. DOI: https://doi.org/10.1080/09553000210126466

Chua M. L., Somaiah N., Bourne S., Daley F., A’hern R., Nuta O. et al. Inter-individual and inter-cell type variation in residual DNA damage after in vivo irradiation of human skin. Radiother Oncol. 2011. Vol. 99(2). Р. 225–230. DOI: https://doi.org/10.1016/j.radonc. 2011.04.009

Somaiah N., Chua M. L., Bourne S., Daley F., A’Hern R., Nuta O. et al. Correlation between DNA damage responses of skin to a test dose of radiation and late adverse effects of earlier breast radiotherapy. Radiother. Oncol. 2016. Vol. 119(2). Р. 244–249. DOI: https://doi.org/10.1016/j.radonc.2016.04.012

Mosmann T. Rapid colorimetric assay for cellular growth and survival: application to proliferation and cytotoxicity assays. Journal of Immunological Methods. 1983. Vol. 65 (1–2). Р. 55–63. DOI: https://doi.org/10.1016/0022-1759(83)90303-4

Stockert J. C., Horobin R. W., Colombo L. L., Blázquez-Castro A. Tetrazolium salts and formazan products in сell иiology: Viability assessment, fluorescence imaging, and labeling perspectives. Acta Histochemica. 2018. Vol. 120 (3). Р. 159–167. DOI: https://doi.org/10.1016/j.acthis.2018.02.005

Strober W. Trypan Blue Exclusion Test of Cell Viability. Curr. Protoc. Immunol. 2015. Vol. 111. Р. A3.B.1– A3.B.3. DOI: https://doi.org/10.1002/0471142735.ima03bs111

Franken N. A. P., Rodermond H. M., Stap J., Haveman J. Van Bree Ch. Clonogenic assay of cells in vitro. Nature Protocols. 2006. Vol. 1 (5). Р. 2315–2319. DOI: https://doi.org/10.1038/nprot.2006.339

Wurm R., Burnet N. G., Duggal N., Yarnold J. R., Peacock J. H. Cellular radiosensitivity and DNA damage in primary human fibroblasts. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 1994. Vol. 30(3). Р. 625–633. DOI: https://doi.org/10.1016/0360-3016(92)90949-i

Deschavanne P. J., Fertil B. A review of human cell radiosensitivity in vitro. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 1996. Vol. 34(1). Р. 251–266.

Kiltie A. E., Orton C. J., Ryan A. J., Roberts S. A., Marples B. et al. A correlation between residual DNA double-strand breaks and clonogenic measurements of radiosensitivity in fibroblasts from preradiotherapy cervix cancer patients. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 1997. Vol. 39(5). Р. 1137–1144. DOI: https://doi.org/10.1016/s0360-3016(97)00545-2

Sarkaria J. N., Bush C., Eady J. J., Peacock J. H., Steel G. G., Yarnold J. R. Comparison between pulsed-field gel electrophoresis and the comet assay as predictive assays for radiosensitivity in fibroblasts. Radiat. Res. 1998. Vol. 150(1). Р. 17–22.

Wilkins R. C., Ng C. E., Raaphorst G. P. Comparison of high dose rate, low dose rate, and high dose rate fractionated radiation for optimizing differences in radiosensitivities in vitro. Radiat. Oncol. Investig. 1998. Vol. 6(5). Р. 209–215.

Fertil B., Deschavanne P. J. Relationships between colony forming efficiency and parameters of intrinsic radiosensitivity. Int. J. Radiat. Biol. 1999. Vol. 75(10). Р. 1275–1282.

Rave-Fränk M., Virsik-Köpp P., Pradier O., Nitsche M., Grünefeld S., Schmidberger H. In vitro response of human dermal fibroblasts to X-irradiation: relationship between radiation-induced clonogenic cell death, chromosome aberrations and markers of proliferative senescence or differentiation. Int. J. Radiat. Biol. 2001. Vol. 77(12). Р. 1163–1174.

Williams J. R., Zhang Y., Zhou H., Russell J., Gridley D. S., Koch C. J., Little J. B. Genotype-dependent radiosensitivity: clonogenic survival, apoptosis and cell-cycle redistribution. Int. J. Radiat. Biol. 2008. Vol. 84(2). Р. 151–164. DOI: https://doi.org/10.1080/09553000701797021

Johansen J., Bentzen S. M., Overgaard J., Overgaard M. Evidence for a positive correlation between in vitro radiosensitivity of normal human skin fibroblasts and the occurrence of subcutaneous fibrosis after radiotherapy. Int. J. Radiat. Biol. 1994. Vol. 66(4). Р. 407–412. DOI: https://doi.org/10.1080/09553009414551361

Johansen J., Bentzen S. M., Overgaard J., Overgaard M. Relationship between the in vitro radiosensitivity of skin fibroblasts and the expression of subcutaneous fibrosis, telangiectasia, and skin erythema after radiotherapy. Radiother. Oncol. 1996. Vol. 40(2). Р. 101–109. DOI: https://doi.org/10.1016/0167-8140(96)01777-x

Brock W. A., Tucker S. L., Geara F. B., Turesson I., Wike J., Nyman J., Peters L. J. Fibroblast radiosensitivity versus acute and late normal skin responses in patients treated for breast cancer. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 1995. Vol. 32(5). Р. 1371–1379. DOI: https://doi.org/10.1016/0360-3016(95)00068-A

Raaphorst G. P., Malone S., Alsbeih G., Souhani L., Szumacher E., Girard A. Skin fibroblasts in vitro radiosensitivity can predict for late complications following AVM radiosurgery. Radiother. Oncol. 2002. Vol. 64(2). Р. 153–156. DOI: https://doi.org/10.1016/s0167-8140(02)00076-2

Begg A. C., Russel N. S., Knaken H., Lebesque J. V. Lack of correlation of human fibroblast radiosensitivity in vitro with early skin reactions in patients undergoing radiotherapy, Int. J. Radiat. Biol. 1993. Vol. 64. P. 393–405.

Russell N. S., Grummels A., Hart A. A., Smolders I. J., Borger J., Bartelink H., Begg A. C. Low predictive value of intrinsic fibroblast radiosensitivity for fibrosis development following radiotherapy for breast cancer. Int. J. Radiat. Biol. 1998. Vol. 73(6). Р. 661– 670. DOI: https://doi.org/10.1080/095530098141915

Peacock J., Ashton A., Bliss J., Bush C., Eady J., Jackson C., Owen R., Regan J., Yarnold J. Cellular radiosensitivity and complication risk after curative radiotherapy. Radiother. Oncol. 2000. Vol. 55(2). Р. 173–178. DOI: https://doi.org/10.1016/s01678140(00)00173-0

Borgmann K., Röper B., El-Awady R., Brackrock S., Bigalke M., Dörk T., Alberti W., Dikomey E., DahmDaphi J. Indicators of late normal tissue response after radiotherapy for head and neck cancer: fibroblasts, lymphocytes, genetics, DNA repair, and chromosome aberrations. Radiother. Oncol. 2002. Vol. 64(2). Р. 141–152. DOI: https://doi.org/10.1016/s01678140(02)00167-6

Akudugu J. M., Bell R. S., Catton C., Davis A. M., Griffin A. M. et al. Wound healing morbidity in STS patients treated with preoperative radiotherapy in relation to in vitro skin fibroblast radiosensitivity, proliferative capacity and TGF-beta activity. Radiother. Oncol. 2006. Vol. 78(1). Р. 17–26.

Marcou Y., D’Andrea A., Jeggo P. A., Plowman P. N. Normal cellular radiosensitivity in an adult Fanconi anaemia patient with marked clinical radiosensitivity. Radiother. Oncol. 2001. Vol. 60(1). Р. 75–79. DOI: https://doi.org/10.1016/s0167-8140(01)00370-x.PMID:11410307

Dikomey E., Borgmann K., Peacock J., Jung H. Why recent studies relating normal tissue response to individual radiosensitivity might have failed and how new studies should be performed. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 2003. Vol. 56(4). Р. 1194–1200.

Nakamura N., Sposto R., Kushiro J., Akiyama M. Is interindividual variation of cellular radiosensitivity real or artifactual? Radiat. Res. 1991. Vol. 125(3). Р. 326–330.

Nakamura N., Sposto R., Akiyama M. Dose survival of G0 lymphocytes irradiated in vitro: a test for a possible population bias in the cohort of atomic bomb survivors exposed to high doses. Radiat. Res. 1993. Vol. 134(3). Р. 316–322.

Elyan S. A., West C. M., Roberts S. A., Hunter R. D. Use of an internal standard in comparative measurements of the intrinsic radiosensitivities of human Tlymphocytes. Int. J. Radiat. Biol. 1993. Vol. 64(4). Р. 385–391.

Elmore S. Apoptosis: a review of programmed cell death. Toxicol. Pathol. 2007. Vol. 35(4). Р. 495–516. DOI: https://doi.org/10.1080/01926230701320337

D’Arcy M. S. Cell death: a review of the major forms of apoptosis, necrosis and autophagy. Cell. Biol. Int. 2019. Vol. 43(6). Р. 582–592. DOI: https://doi.org/10.1002/cbin.11137

Sergeeva Т. F., Shirmanova М. V., Zagaynova E. V., Lukyanov К. А. Modern Research Techniques of Apoptotic Cell Death (Review). Modern Technologies in Medicine. 2015. Vol. 7(3). P. 172–182. DOI: https://doi.org/10.17691/stm2015.7.3.21

Banfalvi G. Methods to detect apoptotic cell death. Apoptosis. 2017. Vol. 22(2). P. 306–323. DOI: https://doi.org/10.1007/s10495-016-1333-3

Crompton N. E., Ozsahin M. A versatile and rapid assay of radiosensitivity of peripheral blood leukocytes based on DNA and surface-marker assessment of cytotoxicity. Radiat Res. 1997. Vol. 147(1). Р. 55–60.

Ozsahin M., Ozsahin H., Shi Y., Larsson B., Würgler F. E., Crompton N. E. Rapid assay of intrinsic radiosensitivity based on apoptosis in human CD4 and CD8 T-lymphocytes Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 1997. Vol. 38(2). Р. 429–440. DOI: https://doi.org/10.1016/s0360-3016(97)00038-2

Crompton N. E., Miralbell R., Rutz H. P., Ersoy F., Sanal O., Wellmann D. et al. Altered apoptotic profiles in irradiated patients with increased toxicity. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 1999. Vol. 45(3). Р. 707–714. DOI: https://doi.org/10.1016/s03603016(99)00256-4

Crompton N. E., Shi Y. Q., Emery G. C., Wisser L., Blattmann H., Maier A. et al. Sources of variation in patient response to radiation treatment. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 2001. Vol. 49(2). Р. 547–554. DOI: https://doi.org/10.1016/s03603016(00)01477-2

Ozsahin M., Crompton N. E., Gourgou S., Kramar A., Li L., Shi Y. et al. CD4 and CD8 T-lymphocyte apoptosis can predict radiation-induced late toxicity: a prospective study in 399 patients. Clin. Cancer. Res. 2005. Vol. 11(20). Р. 7426–֪7433.

Henríquez-Hernández L. A., Carmona-Vigo R., Pinar B., Bordón E., Lloret M., Núñez M. I. et al. Combined low initial DNA damage and high radiationinduced apoptosis confers clinical resistance to long-term toxicity in breast cancer patients treated with high-dose radiotherapy. Radiat. Oncol. 2011. Vol. 6. 60 р. DOI: https://doi.org/10.1186/1748717X-6-60

Azria D., Riou O., Castan F., Nguyen T. D., Peignaux K., Lemanski C. et al. Radiation-induced CD8 T-lymphocyte Apoptosis as a Predictor of Breast Fibrosis After Radiotherapy: Results of the Prospective Multicenter French Trial. EBioMedicine. 2015. Vol. 2(12). Р. 1965–1973. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2015.10.024

Fuentes-Raspall M. J., Caragol I., Alonso C., Ramón y Cajal T., Fisas D. et al. Apoptosis for prediction of radiotherapy late toxicity: lymphocyte subset sensitivity and potential effect of TP53 Arg72Pro polymorphism. Apoptosis. 2015. Vol. 20(3). Р. 371–382. DOI: https://doi.org/10.1007/s10495014-1056-2

Vandevoorde C., Depuydt J., Veldeman L., De Neve W., Sebastià N., Wieme G. et al. In vitro cellular radiosensitivity in relationship to late normal tissue reactions in breast cancer patients: a multi-endpoint case-control study. Int. J. Radiat. Biol. 2016. Vol. 92(12). Р. 823–836.

Bourgier C., Castan F., Riou O., Nguyen T. D., Peignaux K., Lemanski C. et al. Impact of adjuvant hormonotherapy on radiation-induced breast fibrosis according to the individual radiosensitivity: results of a multicenter prospective French trial. Oncotarget. 2018. Vol. 9(21). Р. 15757–15765. DOI: https://doi.org/10.18632/oncotarget.24606

Veldwijk M. R., Seibold P., Botma A., Helmbold I., Sperk E., Giordano F. A. et al. Association of CD4+ Radiation-Induced Lymphocyte Apoptosis with Fibrosis and Telangiectasia after Radiotherapy in 272 Breast Cancer Patients with >10-Year Follow-up. Clin. Cancer. Res. 2019. Vol. 25(2). Р. 562–572. DOI: https://doi.org/10.1158/1078-0432.CCR-18-0777

Bordón E., Henríquez Hernández L. A., Lara P. C., Pinar B., Fontes F., Rodríguez Gallego C., Lloret M. Prediction of clinical toxicity in localized

cervical carcinoma by radio-induced apoptosis study in peripheral blood lymphocytes (PBLs). Radiat. Oncol. 2009. Vol. 4. 58 р. DOI: https://doi.org/10.1186/1748-717X-4-58

Bordón E., Henríquez-Hernández L. A., Lara P. C., Ruíz A., Pinar B., Rodríguez-Gallego C., Lloret M. Prediction of clinical toxicity in locally advanced head and neck cancer patients by radioinduced apoptosis in peripheral blood lymphocytes (PBLs). Radiat. Oncol. 2010. Vol. 5. 4 р. DOI: https://doi.org/10.1186/1748-717X-5-4

Chaouni S., Lecomte D. D., Stefan D., Leduc A., Barraux V., Leconte A., Grellard J. M. et al. The possibility of using genotoxicity, oxidative stress and inflammation blood biomarkers to predict the occurrence of late cutaneous side effects after radiotherapy. Antioxidants (Basel). 2020. Vol. 9(3). 220 р. DOI: https://doi.org/10.3390/antiox9030220

Schnarr K., Boreham D., Sathya J., Julian J., Dayes I. S. Radiation-induced lymphocyte apoptosis to predict radiation therapy late toxicity in prostate cancer patients. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 2009. Vol. 74(5). Р. 1424–1430. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijrobp.2008.10.039

Foro P., Algara M., Lozano J., Rodriguez N., Sanz X., Torres E., Carles J. et al. Relationship between radiationinduced apoptosis of T lymphocytes and chronic toxicity in patients with prostate cancer treated by radiation therapy: a prospective study. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 2014. Vol. 88(5). Р. 1057–1063. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijrobp.2014.01.002

Azria D., Ozsahin M., Kramar A., Peters S., Atencio D. P., Crompton N. E. et al. Single nucleotide polymorphisms, apoptosis, and the development of severe late adverse effects after radiotherapy. Clin. Cancer. Res. 2008. Vol. 14(19). Р. 6284–6288. DOI: https://doi.org/10.1158/1078-0432.CCR-08-0700

Cozzarini C. Radiation induced lymphocyte apoptosis: An effective way of “tailoring” radiotherapy to the right patients only? EBioMedicine. 2015. Vol. 2(12). Р. 1852–1853. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2015.11.014

Seibold P., Webb A., Aguado-Barrera M. E., Azria D., Bourgier C., Brengues M., Briers E. et al. REQUITE consortium. REQUITE: A prospective multicentre cohort study of patients undergoing radiotherapy for breast, lung or prostate cancer. Radiother. Oncol. 2019. Vol. 138. Р. 59–67. DOI: https://doi.org/10.1016/j.radonc.2019.04.034

Talbot C. J., Veldwijk M. R., Azria D., Batini C., Bierbaum M., Brengues M. et al. Multi-centre technical evaluation of the radiation-induced lymphocyte apoptosis assay as a predictive test for radiotherapy toxicity. Clin. Transl. Radiat. Oncol. 2019. Vol. 18. Р. 1–8. DOI: https://doi.org/10.1016/j. ctro.2019.06.001

Svensson J. P., Stalpers L. J., Esveldt-van Lange R. E., Franken N. A., Haveman J. et al. Analysis of gene expression using gene sets discriminates cancer patients with and without late radiation toxicity. PLoS Med. 2006. Vol. 3(10). e422 р.

Fhoghlú M. N., Barrett S. A review of radiationinduced lymphocyte apoptosis as a predictor of late toxicity after breast radiotherapy. J. Med. Imaging. Radiat. Sci. 2019. Vol. 50(2). Р. 337–344. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmir.2019.02.004

Barber J. B., West C. M., Kiltie A. E., Roberts S. A., Scott D. Detection of individual differences in radiation-induced apoptosis of peripheral blood lymphocytes in normal individuals, ataxia telangiectasia homozygotes and heterozygotes, and breast cancer patients after radiotherapy. Radiat. Res. 2000. Vol. 153(5Pt1). Р. 570–578. DOI: https://doi.org/10.1667/0033-7587(2000)153[0570:doidir]2.0.co;2

Finnon P., Kabacik S., MacKay A., Raffy C., A’Hern R., Owen R., Badie C., Yarnold J., Bouffler S. Correlation of in vitro lymphocyte radiosensitivity and gene expression with late normal tissue reactions following curative radiotherapy for breast cancer. Radiother. Oncol. 2012. Vol. 105(3). Р. 329–336. DOI: https://doi.org/10.1016/j.radonc.2012.10.007

Chua M. L., Horn S., Somaiah N., Davies S., Gothard L., A’Hern R., Yarnold J., Rothkamm K. DNA double-strand break repair and induction of apoptosis in ex vivo irradiated blood lymphocytes in relation to late normal tissue reactions following breast radiotherapy. Radiat. Environ. Biophys. 2014. Vol. 53(2). Р. 355–364. DOI: https://doi.org/10.1007/s00411-014-0531-z

Batar B., Mutlu T., Bostanci M., Akin M., Tuncdemir M., Bese N., Guven M. DNA repair and apoptosis: Roles in radiotherapy-related acute reactions in breast cancer patients. Cell. Mol. Biol. (Noisy-le-grand). 2018. Vol. 64(4). Р. 64–70. DOI: https://doi.org/10.14715/cmb/2018.64.4.11

Baijer J., Déchamps N., Perdry H., Morales P., Kerns S., Vasilescu A. et al. TNFSF10/TRAIL regulates human T4 effector memory lymphocyte radiosensitivity and predicts radiation-induced acute and subacute dermatitis. Oncotarget. 2016. Vol. 7. P. 21416–21427

Rzeszowska-Wolny J., Palyvoda O., Polanska J., Wygoda A., Hancock R. Relationships between acute reactions to radiotherapy in head and neck cancer patients and parameters of radiation-induced DNA damage and repair in their lymphocytes. Int. J. Radiat. Biol. 2008. Vol. 84(8). Р. 635–642. DOI: https://doi.org/10.1080/09553000802087041

Pouliliou S. E., Lialiaris T. S., Dimitriou T., Giatromanolaki A., Papazoglou D. et al. Survival fraction at 2 Gy and γH2AX expression kinetics in peripheral blood lymphocytes from cancer patients: relationship with acute radiation-induced toxicities. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 2015. Vol. 92(3). Р. 667–674. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijrobp.2015.02.023

Marková E., Somsedíková A., Vasilyev S., Pobijaková M., Lacková A., Lukačko P., Belyaev I. DNA repair foci and late apoptosis/necrosis in peripheral blood lymphocytes of breast cancer patients undergoing radiotherapy. Int. J. Radiat. Biol. 2015. Vol. 91(12). Р. 934–945.

Wistop A., Keller U., Sprung C. N., Grabenbauer G. G., Sauer R., Distel L. V. Individual radiosensitivity does not correlate with radiation-induced apoptosis in lymphoblastoid cell lines or CD3+ lymphocytes. Strahlenther. Onkol. 2005. Vol. 181(5). Р. 326–335. DOI: https://doi.org/10.1007/s00066005-1372-0

Greve B., Dreffke K., Rickinger A., Koenemann S., Fritz E., Eckardt-Schupp F. et al. Multicentric investigation of ionising radiation-induced cell death as a predictive parameter of individual radiosensitivity. Apoptosis. 2009. Vol. 14. Р 226–235. DOI: https://doi.org/10.1007/s10495-008-0294-6

Vogin G., Merlin J. L., Rousseau A., Peiffert D., Harlé A., Husson M. et al. Absence of correlation between radiation-induced CD8 T-lymphocyte apoptosis and sequelae in patients with prostate cancer accidentally overexposed to radiation. Oncotarget. 2018. Vol. 9(66). Р. 32680–32689. DOI: https://doi.org/10.18632/oncotarget.26001

Tell R., Heiden T., Granath F., Borg A. L., Skog S., Lewensohn R. Comparison between radiationinduced cell cycle delay in lymphocytes and radiotherapy response in head and neck cancer. Br. J. Cancer. 1998. Vol. 77(4). Р. 643–649. DOI: https://doi.org/10.1038/bjc.1998.103

Xing J., Spitz M. R., Lu C., Zhao H., Yang H., Wang W. et al. Deficient G2-M and S checkpoints are associated with increased lung cancer risk: a case-control analysis. Cancer. Epidemiol. Biomarkers. Prev. 2007. Vol. 16(7). Р. 1517–1522. DOI: https://doi.org/10.1158/1055-9965.EPI-07-0111

Hill J. W., Tansavatdi K., Lockett K. L., Allen G. O., Takita C., Pollack A., Hu J. J. Validation of the cell cycle G(2) delay assay in assessing ionizing radiation sensitivity and breast cancer risk. Cancer. Manag. Res. 2009. Vol. 1. Р. 39–48. DOI: https://doi.org/10.2147/cmar.s4548

Zheng Y. L., Kosti O., Loffredo C. A., Bowman E., Mechanic L. et al. Elevated lung cancer risk is associated with deficiencies in cell cycle checkpoints: genotype and phenotype analyses from a casecontrol study. Int. J. Cancer. 2010. Vol. 126(9). Р. 2199–2210. DOI: https://doi.org/10.1002/ijc.24771

Tell R., Edgren M. R., Sverrisdottir A., Castro J., Fornander T., Hansson L. O., Skog S., Lewensohn R. Radiation-induced cell cycle response in lymphocytes is not related to clinical side- effects in breast cancer patients. Anticancer. Res. 2003. Vol. 23(3C). Р. 3077–3083.

Perez A., Grabenbauer G. G., Sprung C. N., Sauer R., Distel L. V. Potential for the G2/M arrest assay to predict patient susceptibility to severe reactions following radiotherapy. Strahlenther. Onkol. 2007. Vol. 183(2). Р. 99–106.

Alsbeih G., Torres M., Al-Harbi N., Al-Buhairi M. Evidence that individual variations in TP53 and CDKN1A protein responsiveness are related to inherent radiation sensitivity. Radiat. Res. 2007. Vol. 167(1). Р. 58–65. DOI: https://doi.org/10.1667/RR0669.1

Zyla J., Kabacik S., O’Brien G., Wakil S., Al-Harbi N., Kaprio J., Badie C., Polanska J., Alsbeih G. Combining CDKN1A gene expression and genome-wide SNPs in a twin cohort to gain insight into the heritability of individual radiosensitivity. Funct. Integr. Genomics. 2019. Vol. 19(4). Р. 575–585. DOI: https://doi.org/10.1007/s10142-01900658-3

Badie C., Dziwura S., Raffy C., Tsigani T., Alsbeih G., Moody J. et al. Aberrant CDKN1A transcriptional response associates with abnormal sensitivity to radiation treatment. Br. J. Cancer. 2008. Vol. 98(11). Р. 1845– 1851. DOI: https://doi.org/10.1038/sj.bjc.6604381

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.