Етика

«Український радіологічний та онколоічний журнал» підтримує етичні стандарти наукових публікацій та проводить усі можливі заходи із запобігання недобросовісним публікаціям.

Усі статті, надані для опублікування в «Українському радіологічному та онкологічному журналі», проходять рецензування на оригінальність, етичність та значимість. Ми запевняємо, що жоден рекламний дохід, дохід з поширення репринтних копій або інший комерційний дохід не спричиняє тиску та не впливає на редакційні рішення.

Дотримання стандартів етичної поведінки важливе для усіх сторін, що беруть участь у публікації: авторів, редакторів журналу, рецензентів та видавця.

Ці положення ґрунтуються на Рекомендаціях із добросовісної практики наукових публікацій комітету з етики наукових публікацій (COPE), World Association of Medical Editors (WAME), International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), Consolidated Standards of Reporting Trials (CONSORT), Guidelines for what a Publication Ethics and Malpractice Statement should adhere to (PEMS).


Розглянуто на засіданні редакційної колегії

Протокол № 1 від 14.01.2021 р.

ОБОВ'ЯЗКИ РЕДКОЛЕГІЇ

Рішення про публікацію

Редактор рецензованого журналу відповідальний за прийняття рішення щодо того, які статті з поданих до включення до журналу мають бути опубліковані.

Редактору слід дотримуватися політики редколегії журналу та діяти у рамках законних вимог, оскільки він може бути притягнутий до відповідальності в разі наклепу, порушення авторського права і плагіату. Редактор може радитися з іншими редакторами або рецензентами в ухваленні рішення.

Неупередженість

Редактор завжди оцінює інтелектуальний вміст рукописів незалежно від расової приналежності, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, етнічного походження, громадянства або політичної філософії авторів.

Конфіденційність

Редактор або будь-хто інший з редакційного штату не повинен розголошувати жодну інформацію про представлений рукопис будь-кому, окрім відповідного автора, рецензентів, потенційних рецензентів, інших редакційних радників і видавця, оскільки вона є приватною.

Розкриття інформації та конфлікти інтересів

Неопубліковані матеріали, виявлені в представленому рукописі, не мають бути використані у власному дослідженні редактора без спеціальної письмової згоди автора.


Розглянуто на засіданні редакційної колегії

Протокол № 1 від 14.01.2021 р.

ОБОВ'ЯЗКИ АВТОРІВ

Стандарти публікацій

Автори матеріалу оригінального дослідження повинні представити докладну доповідь про роботу, що виконується, а також об’єктивне обговорення її значення. Основні дані потрібно надати документально. Документ повинен містити достатньо деталей і посилань, щоб дозволити іншим відтворювати роботу. Оманливі або свідомо неточні твердження означають неетичну поведінку та є неприпустимими.

Доступ до даних та збереження

Просимо авторів бути готовими забезпечити доступ до даних, пов’язаних з матеріалом публікації, якщо це реально. Автор має в усякому разі бути готовий зберігати такі дані протягом розумного часу після публікації.

Оригінальність та плагіат

Автори повинні гарантувати, що вони написали повністю оригінальні роботи. Якщо автори використали роботу і/або слова інших авторів, це має бути відповідно процитоване або вказане.

Багаторазова, надлишкова або конкуруюча публікація

Автор не повинен публікувати роботи, що описують по суті одне й те саме дослідження більше ніж один раз або більше ніж у одному журналі. Представлення одного рукопису більше ніж до одного журналу одночасно означає неетичну видавничу поведінку і є неприйнятним.

Підтвердження джерел

Необхідно надавати належне підтвердження робіт інших авторів. Автори повинні процитувати публікації, які мали значення при створенні заявленої роботи.

Авторство матеріалу

Авторство потрібно обмежити тими, хто зробив істотний внесок в концепцію, проект, виконання або інтерпретацію заявленої роботи. Всіх, хто зробив істотні внески, слід включити до списку співавторів. Якщо є інші особи, які брали участь у окремих частинах дослідницького проекту, вони мають бути зазначені або внесені до списку як помічники.

Автор повинен гарантувати, що список авторів містить лише всіх дійсних співавторів, і до нього не внесено тих, хто не має відношення до цієї роботи, а також те, що всі співавтори ознайомилися та схвалили остаточну версію матеріалу і дали згоду на його публікацію.

Автори, які публікують статті у журналі, зберігають повне авторське право своєї роботи у відповідності до ліцензії CC-BY 4.0.

Етика ставлення до об'єкту досліджень

Якщо в роботі передбачається участь тварин або людей як об'єктів дослідження, Автори повинні упевнитися, що в рукописі зазначено, що всі стадії дослідження відповідають законодавству і нормативним документам дослідних організацій, а також схвалені відповідними комітетами. В рукописи повинно бути чітко відображено, що від усіх людей, що стали об'єктами досліджень, отримано інформовану згоду. Необхідно завжди стежити за дотриманням прав на недоторканність приватного життя.

Український радіологічний та онкологічний журнал спирається на положення Гельсінкської декларації Всесвітньої медичної асоціації (WMA Declaration of Helsinki - Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects) і прагне забезпечити дотримання етичних норм і правил збору даних для досліджень, які проводяться за участю людей. Перед початком проведення дослідження вчений повинен ознайомитися з положеннями про інформовану згоду Гельсінкської декларації та проводити дослідження в суворій відповідності з принципами.

Розкриття інформації та конфлікт інтересів

Всі автори повинні повідомити, якщо в їх роботі є будь-який фінансовий або інший конфлікт інтересів, який може вплинути на результати або інтерпретацію їх рукопису. Всі джерела фінансової підтримки проекту потрібно вказати.

Помилки в опублікованих роботах

Якщо автор виявляє істотну помилку або неточність у своїй опублікованій роботі, його обов’язок – негайно повідомити про це редактора журналу або видавця і співпрацювати з редактором у виправленні помилок.


Розглянуто на засіданні редакційної колегії

Протокол № 1 від 14.01.2021 р.

ОБОВ'ЯЗКИ РЕЦЕНЗЕНТІВ

Внесок у редакційні рішення

Рецензенти допомагають редакторові в ухваленні редакційних рішень, а також допомагають авторові удосконалити роботу.

Оперативність

Будь-який обраний рецензент, який відчуває себе некваліфікованим для розгляду дослідження, що міститься в рукописі, або знає, що швидкий розгляд буде неможливий, повинен повідомити редактора та звільнити себе від обов’язку рецензента.

Конфіденційність

Будь – які рукописи, отримані для розгляду, повинні сприйматися як конфіденційні документи. Вони не мають бути показані або обговорені з іншими особами, окрім тих, які уповноважені редактором.

Стандарти об’єктивності

Рецензування має проводитись об’єктивно. Особиста критика автора неприпустима. Рецензенти повинні висловлювати свої міркування ясно та з наведенням аргументів.

Підтвердження джерел

Рецензенти повинні ідентифікувати відповідну опубліковану роботу, яку не процитували автори. Будь-яке твердження, що спостереження, походження, або аргумент були раніше повідомлені, потрібно супроводити відповідною цитатою. Рецензент повинен також довести до відома редактора про будь-яку істотну схожість або частковий збіг між рукописом, що рецензується, та іншою вже опублікованою роботою, яка йому особисто відома.

Розкриття інформації та конфлікт інтересів

Приватна інформація або ідеї, отримані при розгляді, повинні зберегтися конфіденційними і не можуть бути використані в особистих інтересах. Рецензент не повинен розглядати рукопис, якщо виникає конфлікт інтересів у результаті його конкурентних, партнерських або інших стосунків або зв’язків з будь-яким з авторів, компаній або установ, пов’язаних з матеріалом публікації.


Розглянуто на засіданні редакційної колегії

Протокол № 1 від 14.01.2021 р.

ПОЛІТИКА АПЕЛЯЦІЇ

Автори мають право оскарження редакторських рішень щодо прийняття або відхилення статей.

Порядок апеляції

 1. У разі незгоди автора з рішенням редакції щодо прийняття або відхилення статті, автор звертається до редакції Журналу в письмовому вигляді із зазначенням причин звернення.
 2. Комісія з вирішення конфліктів зі складу редколегії журналу розглядає звернення автора.
 3. Зміна рішення редакції щодо статті можливо у випадках, якщо:
  1. автор надав додаткові фактичні результати, які не враховувалися при первинному рецензуванні статті;
  2. автор надав додатковий матеріал до рукопису, який не враховувався при первинному рецензуванні статті;
  3. автор надав інформацію про конфлікт інтересів, яка не була надана при первинному рецензуванні статті;
  4. автор висловлює стурбованість щодо упередженої рецензії.
 4. У разі наявності достатніх підстав комісія з вирішення конфліктів вносить до редакції пропозицію про зміну або залишення в силі первинного рішення щодо публікації статті.
 5. У разі необхідності редакція може залучити додаткового рецензента для прийняття остаточного рішення.
 6. Рішення щодо прийняття або відхилення статті за підсумками перегляду первинного рішення приймає комісія з вирішення конфліктів.
 7. Рішення редакції за підсумками перегляду первинного рішення є остаточним і повторної апеляції не підлягає. 

Розглянуто на засіданні редакційної колегії

Протокол № 1 від 14.01.2021 р.

ПОЛІТИКА ВІДКЛИКАННЯ (РЕТРАКЦІЇ) ОПУБЛІКОВАНИХ СТАТЕЙ

Відкликання статті від публікації – це механізм виправлення опублікованої інформації та сповіщення читачів про те, що публікація містить серйозні недоліки або помилкові дані, яким не можна довіряти.

Підстави відкликання (ретракції) статті:

 1. виявлення некоректних запозичень (плагіату) в публікації;
 2. дублювання статті в декількох виданнях;
 3. виявлення в роботі фальсифікацій або фабрикації (наприклад, підтасування експериментальних даних);
 4. виявлення в роботі серйозних помилок, що ставить під сумнів її наукову цінність;
 5. некоректний склад авторів (включені особи, які не відповідають критеріям авторства або відсутній той, хто гідний бути автором);
 6. прихований конфлікт інтересів та інші порушення публікаційній етики.

Відкликання статті здійснюється за офіційним зверненням редакції журналу або автора. При відкликанні стаття залишається в журналі, але в інформації про статтю в базах даних вказується, що стаття відкликана.

Порядок відкликання (ретракції) статті

 1. Якщо автор(и) знаходить необхідним відкликати статтю, він звертається до редакції, мотивовано пояснивши причину свого рішення.
 2. Якщо редакційна колегія приймає рішення про відкликання тексту статті редактор інформує про рішення автора(ів).
 3. Прийнявши рішення відкликати статтю, редакційна колегія вказує причину ретракції та дату відкликання. Стаття залишається на сайті в складі відповідного випуску Журналу, але із вказівкою «ВІДКЛИКАНО».
 4. Автора(ів) сповіщають про ретракцію статті з формулюванням, що обґрунтовує причину відкликання статті.

Розглянуто на засіданні редакційної колегії

Протокол № 1 від 14.01.2021 р.

РЕКЛАМНА ПОЛІТИКА

Український радіологічний та онкологічний журнал керується принципами Recommendations on Publication Ethics Policies for Medical Journals. та чинним законодавством України про рекламу.

Реклама установ-партнерів, яка носить інформаційний характер стосовно запланованих та проведених наукових заходів: конференцій, конгресів, круглих столів тощо, – розміщується на безоплатній основі. 

Публікація реклами здійснюється на окремій вкладці та не інтегрована з основним науковим контентом.


Розглянуто на засіданні редакційної колегії

Протокол № 1 від 14.01.2021 р.

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СКАРГ

Всі скарги (в тому числі подані анонімно або опубліковані в соціальних мережах, а не відправлені безпосередньо до редакції), подані на рукописи, які знаходяться на розгляді, або опубліковані статті будуть розглянуті згідно до політики видавництва, що відповідає принципам та рекомендаціям COPE.

Розслідування за скаргами буде розпочато тільки при наявності обґрунтованих доказів. Якщо скарга має ознаки наклепницького характеру та не підкріплена доказами, для початку розслідування буде поданий запит на надання аргументованих доказів.

Редакція журналу гарантує реалізацію всіх процедур, що мають на меті збереження принципів академічної доброчесності та забезпечують дотримання всіх етичних норм.

У разі, якщо скарга стосується вже опублікованої статті та її обґрунтованість буде доведена, буде застосована політика відкликання статей.


Розглянуто на засіданні редакційної колегії

Протокол № 1 від 14.01.2021 р.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Імена та адреси електронної пошти, введені на сайті Журналу, будуть використані виключно для цілей, означених цим журналом, і не будуть використані для будь-яких інших цілей або надані іншим особам і організаціям.