Рецензування

ТЕРМІНИ РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ДООПРАЦЮВАННЯ ПОДАННЯ 

 1. Максимальний термін підготовки рецензії – 2 тиж. У разі порушення регламенту рецензентом рукопис скеровується до іншого фахівця.
 2. Максимальний термін доопрацювання рукопису 2 тиж. У разі порушення регламенту автором (авторами) рукопис знімається з розгляду. Автор (автори) має право на повторне подання. Редакція має право відхилити подання  без права повторного подання у разі систематичного порушення автором (авторами) регламенту.
 3. Допускається одне повторне рецензуваня доопрацьованого рукопису. Рецензент може або рекомендувати редакції прийняти доопрацьований рукопис до друку, або відхилити подання.
 4. Граничний загальний термін рецензування та доопрацювання рукопису 6 тиж.

БЛАНК РЕЦЕНЗІЇ

Word

PDF

 

 

 

 

Український радіологічний та онкологічний журнал є рецензованим виданням, яке реалізує відбір статей до публікації на основі їх оцінки незалежними фахівцями галузі шляхом використання подвійного засліпленого типу рецензування (double-blind peer review), коли рецензенти не знають, хто є автором рукопису наукової статті, а автору невідомо, хто є рецензентами його статті. Завданням рецензування є сприяння суворому відбору авторських рукописів для видання та винесення конкретних рекомендацій щодо їх поліпшення. Процедура рецензування орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам журналу та передбачає всебічний аналіз її переваг та недоліків. 

Процедуру рецензування проходять усі статті, які надійшли до редакційної колегії. Головною метою процедури рецензування є усунення випадків недоброякісної практики наукових досліджень та забезпечення узгодження й дотримання балансу інтересів авторів, читачів, редакційної колегії, рецензентів та установи, в якій проводилося дослідження.

Подаючи рукопис до редакції журналу, автори ввіряють редакторам результати своєї наукової роботи і творчих зусиль, від яких можуть залежати їх репутація та кар’єра. Розголошення конфіденційності рецензування рукопису порушує права автора. Редактори не повідомляють інформацію, що стосується рукопису (включаючи відомості про його отримання, зміст, процес рецензування, критичні зауваження рецензентів і остаточний висновок) нікому, крім самих авторів і рецензентів. Порушення конфіденційності можливе лише у випадку заяви про недостовірність або фальсифікацію матеріалів, у всіх інших випадках її збереження обов’язкове.

Порядок рецензування статей

 1. Рецензуванню підлягають усі статті, які пройшли попередню оцінку відповідальним секретарем видання на відповідність вимогам видання до структури, змісту та оформлення. Статті, які не відповідають прийнятим вимогам, не реєструються та не допускаються до подальшого розгляду, про що повідомляється авторам у п'ятиденний строк.
 2. Редакція призначає щонайменше двох рецензентів для рукописів статей з числа членів редакційної колегії або сторонніх науковців, компетентних у проблематиці рукопису за умови відсутності конфлікту інтересів щодо тематики рукопису, які працюють на добровільній та безоплатній основі. Редакція журналу поважає та підтримує прохання авторів не привертати деяких рецензентів для розгляду рукопису, якщо ці запити є обґрунтованими.
 3. В якості рецензентів обираються вчені, які мають науковий ступінь кандидата або доктора наук і тематика досліджень яких відповідає профілю видання, а наукометричні показники відповідають п. 6 Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого Наказом МОН України № 32 від 15.01.2018 р. – вчені, які здійснюють дослідження за спеціальністю і мають за останні три роки не менше однієї публікації у виданнях, включених до Переліку, або закордонних виданнях, включених до Web of Science Core Collection та/або Scopus, або мають монографії чи розділи монографій, видані міжнародними видавництвами, що належать до категорій «A», «B» або «C» за класифікацією Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE)).
 4. Рецензент перед початком проведення процедури рецензування має надати згоду і тим самим підтвердити відсутність конфлікту інтересів щодо тематики статті. Термін виконання рецензії – 2 тижні з моменту надання згоди рецензента. Якщо є підозра на упереджене ставлення рецензентів, ми дотримуємося керівних принципів COPE і припиняємо співпрацю з рецензентами, які надали неякісну і несвоєчасну рецензію.
 5. Процес рецензування відбувається у формі закритого анкетного опитування рецензентів на сайті журналу.
 6. Під час проходження процесу рецензування рецензент оцінює статтю по аспектах, викладених у бланку рецензії та може дати текстовий коментар до статті або зробити для редакції версію рукопису із запропонованими правками.
 7. Після закінчення процедури рецензування копії рецензій надсилаються на електронну пошту автору з сайту журналу на доопрацювання. Прізвища рецензентів при цьому не розкриваються.
 8. Після проходження процедури рецензування рецензентом може бути прийнято рішення щодо рекомендації: статті до публікації без доопрацювання; публікації статті після усунення незначних зауважень (граматичні та стилістичні помилки, оформлення рисунків та таблиць, оформлення пристатейної бібліографії, тощо); статті до публікації після доопрацювання серйозних зауважень рецензента; відхилення статті. Відхилення статті можливе у випадку: тематика не відповідає напрямку видання; відсутня наукова новизна, теоретичне та практичне значення; представлені не достовірні та необґрунтовані результати дослідження; текст статті був раніше опублікований, тощо.
 9. Якщо рецензент вказує на необхідність внесення до статті певних коректив, стаття надсилається авторам з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанту статті або аргументовано їх спростувати. Статті, відправлені автору на доопрацювання, після повторного подання у редакцію, надсилаються рецензенту, який рецензував початкову версію рукопису для проходження процедури повторного рецензування. Редакція рекомендує авторам після доопрацювання рукопису додатково підготувати супровідного листа з власними уточненнями та роз'ясненнями до кожного з отриманих зауважень, який адресується рецензентам для повторного розгляду подання.
 10. В разі виникнення суперечностей між автором і рецензентом та неможливості усунення зауважень, редакція може приймати рішення щодо призначення процедури рецензування статті з залученням третього рецензента.
 11. У разі отримання позитивного рішення всіх рецензентів про можливість опублікування, стаття приймається до публікації в порядку черги.
 12. Остаточне рішення щодо публікації статті приймає редакційна колегія та затверджує Вчена Рада Державної установи "Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор'єва НАМН України".
 13. Відповідальність за порушення авторських прав та недодержання існуючих стандартів в матеріалах статті покладається на автора статті. Відповідальність за достовірність наведених фактів й даних, обґрунтованість зроблених висновків та рекомендацій й науково-практичний рівень статті несуть автор та рецензенти.

Правила рецензування

 1. Рецензенти повідомляються про те, що направлені їм рукописи є інтелектуальною власністю авторів та відносяться до тих відомостей, що не підлягають розголошенню.
 2. Рецензентам не дозволяється робити копії наданої на рецензування статті або використовувати отриману зі змісту статті інформацію до її опублікування.
 3. Рецензування проводиться на засадах анонімності: рукописи передаються рецензентам без прізвищ авторів, місць їхньої праці та/чи навчання чи інших даних, які можуть вказувати на авторство статті.
 4. Рецензування відбувається на засадах конфіденційності, коли інформація щодо статті (строки отримання, зміст, етапи та особливості рецензування, зауваження рецензентів та остаточне рішення щодо опублікування) не повідомляється нікому, окрім авторів та рецензентів. Порушення даної вимоги можливо лише у разі наявності ознак або заяви щодо недостовірності чи фальсифікації матеріалів статті.
 5. Будь-який запрошений рецензент, який вважає себе некваліфікованим для рецензування рукопису або знає, що рецензування буде неможливим, повинен негайно повідомити про це редакцію.
 6. Будь-який запрошений рецензент, який має конфлікти інтересів, що виникають внаслідок конкурентних, спільних або інших стосунків, зв’язків з будь-яким автором, компаніями або установами, пов’язаними з рукописом, повинен негайно повідомити редакцію про такий конфлікт інтересів.
 7. Якщо автор(и) не згодні з рішенням рецензентів чи редакторів журналу, вони можуть оскаржити його, звернувшись до головного редактору, який розглядає деталі процедури рецензування спірного рукопису, ознайомлюється з його змістом та повідомляє у письмовій формі остаточне рішення.
 8. Прийняті до опублікування статті не можуть бути відхилені, за винятком виявлення випадків академічної недоброчесності.