Структура рукопису

Всі структурні елементи рукопису (включаючи основний текст) подаються авторами одночасно українською та англійською мовами.

Правила для авторів складені на основі «Білої книги Ради наукових редакторів про дотримання принципів цілісності публікацій в наукових журналах (2012 р.)» (CSE's White Paper on Promotion Integrity in Scientific Journal Publications, 2012 Update) та «Рекомендацій  з  проведення, опису, редагування та публікації  результатів  наукової  роботи  в  медичних  журналах (2019 р.)» (ICMJE Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals, December 2019).


При підготовці рукописів статей рекомендується використовувати схеми, розроблені міжнародними організаціями в галузі охорони здоров'я (EQUATOR, Enhancing the Quality and Transparency of Health Research):

- при підготовці статей, що відображають результати рандомізованих клінічних досліджень - «CONSORT 2010 checklist of information to include when reporting a randomizes trial»;

- при підготовці статейщо відображають результати неексперіментальних досліджень - «The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) Statement: guidelines for reporting observational studies»;

- при підготовці систематичних оглядів - «PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses)»;

- при підготовці опису клінічних випадків - «The CARE Guidelines: Consensus-based Clinical Case Reporting Guideline Development»;

- при підготовці статей, що відображають результати якісних досліджень - «SRQR (Standards for reporting qualitative research)»;

- при підготовці статей, що відображають результати прогностичних досліджень - «STARD 2015: An Updated List of Essential Items for Reporting Diagnostic Accuracy Studies».


МАКЕТ РУКОПИСУ


 

 1. УДК
 2. Назва статті
 3. Прізвище та ініціали автора (авторів)
 4. ORCID ідентифікатор автора (ВСІХ авторів) - створюється на сайті www.orcid.org
 5. e-mail автора (ВСІХ авторів)
 6. Офіційна назва організації (закладу) та адреса (місто, країна) 
 7. СТРУКТУРОВАНЕ резюме – українською та англійською мовами
 8. Ключові слова – українською та англійською мовами
 9. Для цитування: Приклад: Іваненко І. І., Петренко О. О. Назва статті. Український радіологічний та онкологічний журнал. 2020. Т. 00. № 00. С. 00–00. DOI: https://doi.org/10.46879/ukroj.3.2020.00-00
 10. Для кореспонденції – українською та англійською мовами
 11. Основний текст рукопису – українською та англійською мовами
  1. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами і темами (ОБОВ'ЯЗКОВО!)
  2. ВСТУП. Мета роботи. (в тому числі і для рукописів оглядових статей)
  3. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ (в тому числі і для рукописів оглядових статей)
  4. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
  5. ВИСНОВКИ
 12. Список використаної літератури
 13. References
 14. Прикінцеві твердження
  1. Перспективи подальших досліджень (ОБОВ'ЯЗКОВО!)
  2. Конфлікт інтересів (ОБОВ'ЯЗКОВО!)
  3. Інформація про фінансування (ОБОВ'ЯЗКОВО!)
  4. Подяка
 15. Відомості про автора (авторів) з інформацією про внесок окремо кожного (ОБОВ'ЯЗКОВО!) – українською та англійською мовами

 


ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ РУКОПИСУ У ВИГЛЯДІ ОГЛЯДУ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

Автори класичних оглядів літератури повинні брати до уваги рекомендації стосовно здійснення всебічних і систематичних пошуків літератури, а також вказувати у стратегії пошуку ключові слова та часовий проміжок: https://rdcu.be/cimCN

Авторам систематичних оглядів літератури рекомендують проспективно реєструвати протоколи своїх оглядів у реєстрі PROSPERO (https://www.crd.york.ac.uk/prospero/), планувати всебічні та систематичні пошуки через MEDLINE/PubMed, Scopus, Web of Science, Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL; https://www.cochranelibrary.com/central і через надійні бази даних для спеціалістів.

Рекомендовано здійснювати аналіз отриманих джерел, використовуючи стратегію PICO (Population, Intervention, Comparator, Outcome) та оформляти систематичний огляд літератури у відповідності зі стандартами PRISMA http://www.prisma-statement.org/

Обсяг основного тексту рукопису оглядової роботи має становити 15–30 стор.


ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ РУКОПИСУ ОРИГІНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Настійно рекомендовано оформляти оригінальне наукове дослідження згідно загальноприйнятого стандарту EQUATOR і пов'язаними з ним рекомендаціями https://www.equator-network.org/:

 1. Рандомізовані клінічні дослідження CONSORT https://www.equator-network.org/reporting- guidelines/consort/
 2. Обсерваційні наукові дослідження STROBE https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/strobe/
 3. Онлайн опитування CHERRIES https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15471760/
 4. Опис клінічних випадків CARE https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/care/
 5. Доклінічні дослідження з використанням тваринних моделей ARRIVE https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32660541/

Обсяг основного тексту рукопису оригінальної роботи має становити 10–20 стор.

 


Назви структурних елементів виділяються жирним шрифтом.


 

УДК наводиться згідно ДСТУ 4861:2007 "Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості".

Назва статті має коротко відображати її зміст та містить не більше 15 слів. Друкується жирним шрифтом з великої літери. Використання скорочень та/або абревіатур НЕ допускається.

Прізвище та ініціали автора (авторів) мовою статті – жирним шрифтом. Після проходження процедури рецензування та прийняття статті до публікації, імена авторів та їх порядок не підлягають змінам (додавання, видалення, перестановка). При поданні редактору остаточного варіанту статті переконайтеся, що перелік авторів є повним і оформленим в належному порядку.

ORCID ідентифікатор  ВСІХ авторів.

Електронна пошта ВСІХ авторів – нежирним шрифтом. Згідно УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №133/2017 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів" електронна адреса mail.rumail.uabk.rulist.ruinbox.ruyandex.ruyandex.uaya.ru блокується українськими провайдерами та не може використовуватись на території України.

Офіційна назва організації (закладу) згідно Статуту та адреса (вказати тільки місто та країну) – курсивом, нежирним шрифтом. Якщо авторів декілька і вони працюють у різних закладах, необхідно надрядковими індексами (1, 2, 3 і т.д.) персоніфікувати їх.

Приклад. Назва статті українською мовою

Старенький В. П., ORCID: 0000-0002-6600-3381, e-mail: starenkiy.victor@gmail.com

Мітряєва Н. А., ORCID: 0000-0001-7641-3133, e-mail: radoncol_lab@ukr.net

Державна установа «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України», м. Харків, Україна

 

Резюме (Abstract)

Резюме (Abstract) оформлюється українською та англійською мовами. Основний текст резюме не повинен містити загальних фраз та має відображати основний зміст рукопису. Резюме має містити не менше 1700 знаків (з пробілами), але бути не більше 300 слів. Резюме не має включати посилання на літературні джерела та не повинне містити скорочень і абревіатур.

Резюме оригінальної статті повинно включати 5 обов'язкових рубриквиділених жирним, в україномовному варіанті: 

 1. Актуальність.
 2. Мета роботи.
 3. Матеріали та методи дослідження.
 4. Результати.
 5. Висновки.

та відповідно 5 рубрик в англомовному:

 1. Background.
 2. Рurpose.
 3. Materials and Methods.
 4. Results.
 5. Conclusions.

Обсяг розділу «Результати» повинен становити не менше 40,0 % від загального обсягу резюме. Резюме оглядових статей повинні містити інформацію про методи пошуку літератури по базах даних.

Щоб всебічно представити наукову інформацію та ідентифікувати всі джерела літератури, що стосуються до теми дослідження, автори повинні проводити пошук через мультидисциплінарні (Scopus, Web of Science) та спеціалізовані джерела (MEDLINE/PubMed, EMBASE/Excerpta Medica, Cochrane Library, CINAHL, PEDro, SPORTDiscus, Global Health/CABI, PsycINFO та ін.). Принаймні два глобальні джерела повинні використовуватися для неупередженого та вичерпного пошуку. Пошук через директорію Open Access Journals може допомогти ідентифікувати статті з країн, які нешироко репрезентовані в інших світових базах даних.

Ключові слова: повинні відображати зміст рукопису. Автори подають 4-6 ключових слів згідно тезаурусу Medical Subject Headings (MeSH): https://meshb.nlm.nih.gov/search. Крапка в кінці не ставиться. Використання скорочень та/або абревіатур НЕ допускається.

Резюме та ключові слова українською та англійською мовами мають бути ідентичними.

Для кореспонденції. Приклад:

  1. Іваненко Іван Іванович
  2. Державна установа «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України», відділ радіології, група променевої терапії;
  3. вул. Пушкінська, буд. 82, м. Харків, Україна, 61024; e-mail: mail@gmail.com

Текст рукопису статті

Оригінальні дослідження

Статті, що містять результати експериментальних досліджень повинні відповідати загальноприйнятому шаблону й містити обов'язкові розділи: «Зв’язок роботи з науковими програмами, планами і темами», «Вступ» (з обов'язковим зазначенням пункту "Мета роботи")», «Матеріали та методи дослідження», «Результати та їх обговорення», «Висновки», «Перспективи подальших досліджень», «Прикінцеві твердження», «Список використаної літератури» та «References».

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами і темами.

Вказати:

 1. Повна назва установи
 2. «Назва теми»
 3. Номер державної реєстрації
 4. Шифр
 5. Прикладна / фундаментальна
 6. Термін виконання
 7. Керівник теми

Приклад. Стаття є фрагментом планової науково-дослідно роботи Державної установи «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України» «Визначення факторів прогнозу та індивідуалізація комплексного лікування пізніх променевих ускладнень» (номер державної реєстрації: 0118U001712, шифр теми: НАМН.03.19, прикладна, термін виконання: 2019–2021 рр., керівник – директор Інституту, доктор медичних наук, професор Красносельський М. В.).

ВСТУП. У ньому висвітлюється стан проблеми, що розглядається, на світовому рівні (не тільки в межах даного міста або країни), надається короткий огляд релевантних даних, критична оцінка літератури, що має відношення до проблеми, що розглядається, обґрунтування новизни й значущості дослідження, визначаються невирішені питання й ставляться чітко сформульовані цілі й завдання, які пояснюють подальші дослідження. Кожне із зазначених ключових слів статті повинно знайти своє відображення у вступі. Рекомендується уникати довгих аналізів й історичних екскурсів. Кожне твердження автора (авторів), за винятком загальновідомих, має супроводжуватись посиланнями на джерела інформації. При цьому слід використовувати не більше 3 посилань по кожному твердженню. Вступ повинен містити не менше ніж 8–10 посилань на статті періодичних наукових видань, опублікованих за останні 5 років.

Мета роботи – формулюється окремим пунктом, відповідає заголовку статті та змісту розділу «Результати та їх обговорення».

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Розділ має давати змогу повторити весь обсяг досліджень для перевірки даних, які отримав автор статті. Його, за потреби, можна поділяти на підрозділи. Наводяться кількісні і якісні характеристики хворих або інших об'єктів дослідження, критерії їх включення й виключення, опис методу дослідження (когортне, проспективне, рандомізоване випробування ліків, ретроспективне, серія спостережень), детальний опис нового лікарського засобу, методу, модифікації, експерименту, хірургічного втручання в певній послідовності. Наводиться короткий опис протоколу (Standard Operating Protocol, SOP). Розділ дозволяє побачити, що в дослідженні виключені всі можливі джерела помилок, що автор знає про всі фактори, які впливають на результати, і максимально усунув вплив цих факторів.

Етичні твердження

Якщо стаття містить опис експериментальних досліджень, зазначте, чи відповідала методика їхнього проведення біоетичним нормам (Вимоги належної лабораторної практики «GLP» (Good Laboratory Practice), Конвенція Ради Європи про охорону хребетних тварин, що використовуються в експериментах та в інших наукових цілях від 18 березня 1986 р., Директива Європейського парламенту та Ради ЄС 2010/63/ЄС від 22 вересня 2010 р. про захист тварин, які використовуються для наукових цілей, наказ МОЗ України від 14 грудня 2009 р. № 944 «Про затвердження Порядку проведення доклінічного вивчення лікарських засобів та експертизи матеріалів доклінічного вивчення лікарських засобів», Закон України від 21 лютого 2006 р. № 3447-IV «Про захист тварин від жорстокого поводження» та ін.). Повідомте, чи методи знеболення та позбавлення життя тварин, якщо такі брали участь у дослідженнях, узгоджуються з «Правилами виконання робіт із використанням експериментальних тварин», затвердженими МОЗ України.

Рукописи, які містять матеріали дослідження за участю людини, повинні включати заяву про отримання письмової інформованої згоди на проведення дослідження, згідно Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації про етичні принципи проведення наукових медичних досліджень за участю людини (1964–2008 рр.), директиви Європейського товариства 86/609 стосовно участі людей у медико-біологічних дослідженнях, а також наказу Міністерства охорони здоров'я України України № 690 від 23.09.2009 р.

Пацієнти мають право на недоторканність приватного життя, яке не повинне бути порушене без інформованої згоди. Визначення інформації, в тому числі імена, ініціали або номери лікарень, не повинні бути опубліковані у письмових описах або фотографіях якщо ця інформація не має важливого значення для наукових цілей. Автори зобов'язані отримати письмову згоду пацієнта. Автори повинні розкривати цим пацієнтам, чи може будь-який потенційний ідентифікований матеріал бути доступним через Інтернет, а також в друкованому вигляді після публікації. Письмова заява повинна бути доступна для перевірки протягом не менше трьох років.

Приклад 1. Дослідження проведено відповідно до етичних стандартів Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації про етичні принципи проведення наукових медичних досліджень за участю людини (1964–2008 рр.), директиви Європейського товариства 86/609 про участь людей у медико-біологічних дослідженнях, а також наказу Міністерства охорони здоров'я України № 690 від 23.09.2009 р. Пацієнти дали свою інформовану згоду на участь у дослідженні, яке схвалене Комісією з біоетики Державної установи «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України» (Протокол № 1 від 01.01.2021 р.).

Приклад 2. Експериментальні дослідження проведено згідно вимог належної лабораторної практики «GLP» (Good Laboratory Practice), Конвенції Ради Європи про охорону хребетних тварин, що використовуються в експериментах та в інших наукових цілях від 18 березня 1986 р., Директиви Європейського парламенту та Ради ЄС 2010/63/ЄС від 22 вересня 2010 р. про захист тварин, які використовуються для наукових цілей, наказу Міністерства охорони здоров'я України від 14 грудня 2009 р. № 944 «Про затвердження Порядку проведення доклінічного вивчення лікарських засобів та експертизи матеріалів доклінічного вивчення лікарських засобів», Закону України від 21 лютого 2006 р. № 3447-IV «Про захист тварин від жорстокого поводження» та ін.). Дослідження схвалене Комісією з біоетики Державної установи «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України» (Протокол № 1 від 01.01.2021 р.).

У кінці розділу обов'язково описуються методи статистичної обробки даних із зазначенням фірми й країни виробника використаних програм. Редакція має право на запит вихідних (первинних) цифрових даних, використаних автором (авторами) при статистичному опрацюванні для перевірки коректності отриманих результатів. У разі відмови автором (авторами) надати первинні дані редакція має право відхилити рукопис.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ. Результати повинні бути ясними й лаконічними. Розділ включає опис і пояснення всіх отриманих даних із результатами їх статистичної обробки, рівень доказовості. Результати слід подавати в логічній послідовності в тексті, таблицях і на рисунках. Речення доцільно починати з таких слів: "Розроблено ..."; "З'ясовано ..."; "Виявлено ..."; "Встановлено ..."; "Досліджено ..."; "Запропоновано ..."; "Удосконалено ..." тощо. У тексті не слід повторювати всі дані з таблиць і рисунків, згадуються тільки найбільш важливі з них. У рисунках не слід дублювати дані, наведені в таблицях. Величини виміру повинні відповідати Міжнародній системі одиниць (СІ), за винятком показників, що традиційно виміряються в інших одиницях. Назви лікарських засобів повинні відповідати міжнародній номенклатурі препаратів. Усі літерні позначення й абревіатури повинні бути пояснені в тексті при першому використанні. У цьому розділі відсутні посилання на літературу, немає інтерпретації даних і порівнянь з аналогічними результатами. Обговорення містить посилання на аналогічні роботи (10–15 статей у міжнародних журналах бази даних Scopus за останні 5 років); виділяються нові й важливі аспекти результатів дослідження й зіставляються з уже відомими даними інших дослідників. Не слід повторювати відомості, які вже наводилися в розділі «Вступ», і детальні дані з розділу «Результати». В обговорення можна включати обґрунтовані рекомендації з впровадження результатів або необхідності подальших наукових досліджень на дану тему.

ВИСНОВКИ відповідають меті й назві статті. Висновки не повинні бути дослівно дубльовані у відповідній частині резюме. Розділ повинен коротко описувати основні підсумки роботи.

 

Список літератури

Оформлюється відповідно до ДСТУ 8302:2015

References

Оформлюється відповідно до Vancouver style

 

Прикінцеві твердження

У прикнцевих  твердження необхідно відобразити наступні розділи:

 1. Перспективи подальших досліджень
 2. Конфлікт інтересів
 3. Інформація про фінансування
 4. Подяка (за необхідності) та інформація про внесок осіб, зазначених у розділі «Подяка»

 

Перспективи подальших досліджень

Стисло охарактеризувати вектори подальших досліджень за тематикою рукопису статті. 

 

Конфлікт інтересів

Всі автори зобов'язані розкрити (задекларувати у відповідному розділі рукопису) фінансові або інші явні чи потенційні конфлікти інтересів, які можуть бути сприйняті як впливаючі на результати або висновки, представлені в роботі.

Приклади потенційних конфліктів інтересів, що підлягають розкриттю:

 • отримання фінансової винагороди за участь в дослідженні чи написання рукопису;
 • будь-який зв'язок (робота за договором, консультування, наявність акціонерної власності, отримання гонорарів, надання експертних висновків) з організаціями, що мають безпосередній інтерес до предмету дослідження або огляду;
 • патентна заявка або реєстрація патенту на результати дослідження (авторського права та ін);
 • отримання фінансової підтримки для будь-якого з етапів проведення дослідження чи написання рукопису (у тому числі гранти та інше фінансове забезпечення);
 • наукові гранти від фінансових агентств (прохання надати дані про спонсора дослідження та номер гранту);
 • подвійні зобов'язання (взаємостосунки) по відношенню до редакторів, співробітників журналу або рецензентів. 

Крім того, слід розкривати інтереси, що виходять за рамки фінансових інтересів і компенсації (нефінансові інтереси), які можуть бути важливі для читачів. Вони можуть включати, але не обмежуються, особисті відносини або конкуруючі інтереси, прямо або побічно пов'язані з цим дослідженням, або професійні інтереси або особисті переконання, які можуть вплинути на ваше дослідження. Інформація про конфлікти інтересів, отримана від авторів рукописів, не надається рецензентам і доступна тільки редакційної колегії під час прийняття рішення про публікації рукопису. Також інформація про конфлікти інтересів публікується в складі повного тексту статті.

Приклад 1. Автори рукопису свідомо засвідчують відсутність фактичного або потенційного конфлікту інтересів щодо результатів цієї роботи з фармацевтичними компаніями, виробниками біомедичних пристроїв, іншими організаціями, чиї продукти, послуги, фінансова підтримка можуть бути пов'язані з предметом наданих матеріалів або які спонсорували проведені дослідження.

Приклад 2. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів. – The authors state no conflict of interest.

Інформація про фінансування

Необхідно вказувати джерело фінансування як наукової роботи, так і процесу публікації статті (фонд, комерційна або державна організація, приватна особа тощо). Зазначати розмір фінансування не потрібно.

Приклад. Фінансування видатками Державного бюджету України. – Financed by the state budget of Ukraine.

Подяка

Автори можуть висловити подяку особам та організаціям, що сприяли публікації статті, але не є її авторами. Всі члени колективу, які не відповідають критеріям авторства, повинні бути перераховані за їх згодою.
Приклад. Автори висловлюють подяку Іванову А. А. за допомогу в проведенні статистичного опрацювання даних.

 

Відомості про авторів

Прізвище, ім'я та по батькові (повністю) – вчене звання, науковий ступінь, посада, підрозділ (кафедра, відділення, лабораторія, група тощо), повне найменування устнови, поштова адреса, контактний телефон, e-mail. Наводиться інформація про внесок ОКРЕМО КОЖНОГО автора.

Приклад. Іванова Інна Олегівна – кандидат медичних наук, лікар-променевий терапевт відділення променевої терапії Державної установи «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України»; вул. Пушкінська, буд. 82, м. Харків, Україна, 64024;

e-mail: name@gmail.com,

моб.: +38 (099) 999-99-99.

Внесок автора: клінічний аналіз результатів променевої терапії, написання тексту статті.

Інформація про внесок авторів

Всі особи, позначені як «автори», повинні відповідати критеріям цього поняття. Участь кожного учасника в роботі повинно бути достатнім для того, щоб прийняти на себе відповідальність за її зміст. Право називатися автором грунтується на наступних фактах:

 • значному вкладі в концепцію й дизайн дослідження або в аналіз і інтерпретацію даних; 
 • підготовці тексту статті або внесенні принципових змін;
 • остаточному затвердженні версії, яка здається в друк.

Участь, що полягає лише в забезпеченні фінансування або підборі матеріалу для статті, не виправдовує включення до складу авторської групи. Загальне керівництво дослідницьким колективом також не признається достатнім для авторства. Всі члени колективу, що не відповідають критеріям авторства, але зробили допомогу в проведенні дослідження по збору, аналізу та інтерпретації даних, надання матеріалів та інструментів, повинні бути перераховані за їх згодою в розділі «Подяка». Порядок, в якому будуть вказані автори, визначається їх спільним рішенням.

Приклади.

 1. збір, обробка та аналіз інформації – сollecting, processing and analyzing information;
 2. статистичне опрацювання отриманих даних, написання тексту статті – statistical processing the obtained data, writing the article;
 3. підбір літературних джерел, написання тексту статті – literature sourcing, writing the article;
 4. обстеження та лікування хворих, написання тексту статті – examination and treatment of patients, writing the article;
 5. підбір пацієнтів за темою роботи, написання тексту статті – selecting patients in the scope of the study issue, writing the article;
 6. розробка дизайну дослідження – study design development;
 7. розробка концепції дослідження – study concept development.