Технічні вимоги

ВИМОГИ ДО ОФОРМЕННЯ РУКОПИСУ ПОДАННЯ

 1. Мова рукопису: українська та англійська.
 2. Розширення документу: .doc та окремо Excel-документ з первинними цифровими даними.
 3. Параметри сторінки: формат А4, всі поля: 1,5 см.
 4. Шрифт тексту: Times New Roman 14 кегль.
 5. Параметри абзацу основного тексту: вирівнювання – за шириною, без переносів, міжрядковий інтервал – 1,5 пт; відступ першого рядка – 1,25 см; інтервал між абзацами – 0 пт.
 6. Усі гіперпосилання у рукописі мають бути активованими (DOI: https://doi.org/... та ін.).

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЕННЯ ГРАФІКІВ (ДІАГРАМ)

 1. Формат –  JPEG або TIFF (виконані за допомогою програм Microsoft Excel або Microsoft Graph).
 2. Вид – площинний (2D). Об'ємне представлення тільки там де це доцільно.
 3. Кольорова схема – чорно-біла, фон – білий (див. МАКЕТ ГРАФІКІВ).
 4. Обов'язкова наявність планок похибок.
 5. Обов'зкове зазаначення одиниць вимірювання.
 6. Обов'язвове наведення назв ВСІХ вісей. (назви вісей, одиниці виміру та текстові позначення мають бути викнонані гарнітурою Arial та наведені одночасно українською та англійською мовами на кожному графіку (діаграмі)).
 7. Розшифровка ВСІХ позначень на графіку (діаграмі) наводиться у примітках нижче. Приклади:

МАКЕТИ ГРАФІКІВ (Excel)

Автор (автори) обов'язково подають Excel-файл з вихідними (первинними) цифровими даними, використаними при статистичному опрацюванні та побудові графіків (діаграм) для перевірки відповідності вимогам до оформлення та коректності отриманих результатів. У разі відмови автором (авторами) надати первинні дані редакція має право відхилити рукопис.

 

МАКЕТ РУКОПИСУ

Виділення в тексті можна робити тільки курсивом або напівжирним, але не підкреслюванням. Із тексту необхідно видалити всі повторювані пробіли та зайві розриви рядків (в автоматичному режимі через сервіс Microsoft Word «Пошук та заміна»). При наборі не використовувати переноси (у т.ч. розставлені вручну). Усі спеціальні знаки набираються за допомогою команд «Вставка/Символ». Всі величини вказуються в одиницях СІ, умовні скорочення та позначення мають бути розшифровані при першому згадуванні.

Текстовий матеріал не повинен мати синтаксичних і орфографічних помилок. Слідкуйте за правильністю написання індексів у словах, наприклад: вітаміни (В6, В9, В12 тощо), хімічні формули (H2S; ССl4, тощо), іони (Na+, Са2+ тощо), ізотопи, математичні вирази та ін. Слова, написані латиною, виділяються курсивом (C. Albicans, Helicobacter руlоrі тощо). При вираженні числових діапазонів між цифрами ставиться тире (–), а не дефіс (-), і дефіс не повинен вживатися з пробілами у якості тире. Поряд з цифрами замість звичайного пробілу застосовувати нерозривний пробіл (комбінація клавіш Ctrl+Shift+пробіл) у випадках: перед і після усіх математичних знаків (+, -, :, ×, ±, <, > тощо), перед позначеннями дозувань (мл/кг, г, мг/кг, ОД, МО тощо), концентрацій (г/л, ммоль/л тощо), часу (с, хв), відсотків (%), температури (°С) та інших фізичних та математичних величин. Усі скорочення наводяться згідно ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила»

Рисунки, таблиці, діаграми та формули мають бути включеними в текст. Рисунки та фотографії додатково дублюються в окремих оригінальних файлах із відповідною нумерацією.

Таблиці слід будувати в редакторі Microsoft Word. Таблиці є самодостатнім елементом статті й дозволяють коротко й точно подати важливу інформацію, тим самим зменшуючи обсяг основного тексту рукопису. Таблиці повинні містити тільки необхідні дані й становити собою узагальнені й статистично оброблені матеріали. Таблиці розміщуються в тексті відповідно до першого їх згадування. Кожна таблиця повинна мати заголовок й порядковий номер відповідно до першого згадування її в тексті. Кожний стовпець у таблиці повинен мати коротку назву. Легенди й пояснювальні підписи розміщуються нижче від таблиці й включають усі дані, необхідні для розуміння змісту таблиці без звернення до розділу «Матеріали та методи дослідження», у тому числі статистичні методи, використані для наведення варіабельності даних й вірогідності різниці. Використані в таблиці скорочення повинні бути розшифровані в кінці легенди в алфавітному порядку. Посилання на таблиці в тексті рукопису оформляються так: табл. 1 (2, 3 тощо).

Ілюстративні матеріали (фотографії, малюнки, креслення, діаграми, графіки тощо) позначаються як «рис.» і нумеруються за порядком їхнього згадування у статті.

Фотографії подаються в електронному вигляді, відскановані з роздільністю не менше від 300 dpi та збережені у форматах TIFF або JPEG. Геометричний розмір малюнків не повинен перевищувати розміри сторінки журналу (12 на 20 см). Фотографії пацієнтів подаються з їхньої письмової згоди або у такому вигляді, щоб особу хворого неможливо було встановити. 

Статті, оформлені без достримання вказаних вимог, не розглядаються!