Технічні вимоги

 1. Мова рукопису: українська та англійська.
 2. Розширення документу: .doc
 3. Параметри сторінки: формат А4, всі поля: 1,5 см.
 4. Шрифт тексту: Times New Roman 14 кегль.
 5. Параметри абзацу основного тексту: вирівнювання – за шириною, без переносів, міжрядковий інтервал – 1,5 пт; відступ першого рядка – 1,25 см; інтервал між абзацами – 0 пт.
 6. Усі гіперпосилання у рукописі мають бути активованими (DOI: https://doi.org/... та ін.).

МАКЕТ РУКОПИСУ

Виділення в тексті можна робити тільки курсивом або напівжирним, але не підкреслюванням. Із тексту необхідно видалити всі повторювані пробіли та зайві розриви рядків (в автоматичному режимі через сервіс Microsoft Word «Пошук та заміна»). При наборі не використовувати переноси (у т.ч. розставлені вручну). Усі спеціальні знаки набираються за допомогою команд «Вставка/Символ». Всі величини вказуються в одиницях СІ, умовні скорочення та позначення мають бути розшифровані при першому згадуванні.

Текстовий матеріал не повинен мати синтаксичних і орфографічних помилок. Слідкуйте за правильністю написання індексів у словах, наприклад: вітаміни (В6, В9, В12 тощо), хімічні формули (H2S; ССl4, тощо), іони (Na+, Са2+ тощо), ізотопи, математичні вирази та ін. Слова, написані латиною, виділяються курсивом (C. Albicans, Helicobacter руlоrі тощо). При вираженні числових діапазонів між цифрами ставиться тире (–), а не дефіс (-), і дефіс не повинен вживатися з пробілами у якості тире. Поряд з цифрами замість звичайного пробілу застосовувати нерозривний пробіл (комбінація клавіш Ctrl+Shift+пробіл) у випадках: перед і після усіх математичних знаків (+, -, :, ×, ±, <, > тощо), перед позначеннями дозувань (мл/кг, г, мг/кг, ОД, МО тощо), концентрацій (г/л, ммоль/л тощо), часу (с, хв), відсотків (%), температури (°С) та інших фізичних та математичних величин. Усі скорочення наводяться згідно ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила»

Рисунки, таблиці, діаграми та формули мають бути включеними в текст. Рисунки та фотографії додатково дублюються в окремих оригінальних файлах із відповідною нумерацією.

 • Таблиці слід будувати в редакторі Microsoft Word. Таблиці є самодостатнім елементом статті й дозволяють коротко й точно подати важливу інформацію, тим самим зменшуючи обсяг основного тексту рукопису. Таблиці повинні містити тільки необхідні дані й становити собою узагальнені й статистично оброблені матеріали. Таблиці розміщуються в тексті відповідно до першого їх згадування. Кожна таблиця повинна мати заголовок й порядковий номер відповідно до першого згадування її в тексті. Кожний стовпець у таблиці повинен мати коротку назву. Легенди й пояснювальні підписи розміщуються нижче від таблиці й включають усі дані, необхідні для розуміння змісту таблиці без звернення до розділу «Матеріали та методи дослідження», у тому числі статистичні методи, використані для наведення варіабельності даних й вірогідності різниці. Використані в таблиці скорочення повинні бути розшифровані в кінці легенди в алфавітному порядку. Посилання на таблиці в тексті рукопису оформляються так: табл. 1 (2, 3 тощо).
 • Інші ілюстративні матеріали (фотографії, малюнки, креслення, діаграми, графіки тощо) позначаються як «рис.» і нумеруються за порядком їхнього згадування в статті.
 • Діаграми та графіки виконуються у форматах Microsoft Excel або Microsoft Graph та роздруковуються на лазерному принтері. Для зручності верстки до них додають вихідні дані, що використовувалися для побудови, та елек­тронний варіант. Дозволяється використовувати як ілюстрації чорно-білі малюнки, виконані професійно вручну, їх сканують і подають у форматі EPS.
 • Надписи та позначення мають бути чіткими та добре читатися за умов зменшення зображення до розмірів журнальної колонки.
 • Фотографії, ехограми подаються в електронному вигляді, відскановані з роздільністю не менше від 300 dpi та збережені у форматах TIFF або JPEG. Усі рисунки повинні бути представлені в палітрі CMYK. Геометричний розмір малюнків не повинен перевищувати розміри сторінки журналу (12 на 20 см). Фотографії пацієнтів подаються з їхньої письмової згоди або у такому вигляді, щоб особу хворого неможливо було встановити. Якщо рисунок або таблиця з якихось причин (великий обсяг, несумісність із редактором Word) не можуть бути вставленими в текст, на полях навпроти місця їх бажаного розташування ставиться поле із номером, наприклад: Табл. 1, Рис. 2. Структура основного тексту має відповідати загальноприйнятій структурі для наукових матеріалів.

Статті, оформлені без достримання вказаних вимог, не розглядаються!